Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Επιτροπών

Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016 13:53

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08-02-2016

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 8 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 

1. Ψήφιση πίστωσης 108.687,11€ - Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: “ Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης”
2. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 9/2016 και εκ νέου ανάθεση αυτής (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Θ.Ζηκίδη)
3. Εκμίσθωση ακινήτου Θεοχάρη Ζηκίδη
4. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 6.4.2016 κληροδότημα Νικ. Δημήτρη κατά Αν.Μπεράτη)
5. Ορισμός δικηγόρου (ιοικητικό Εφετείου προσφυγή ήμου 13-4-2016)
6. Ορισμός δικηγόρου ( Εφετείο δικάσιμος 16-3-2015 άσος Μελιάς)
7. Δημοπρασία Κοπάνης (κεραίες στη θέση Πατώματα)
8. Ψήφιση προμηθειών οικον. έτους 2016
9. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων:
10. Ψήφιση πιστώσεων

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016 13:10

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 29-01-2016

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 29ην του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 
    1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου: ∆ιαπλάτυνση – Βελτίωση κεντρικού δρόµου Τ.Κ. Κωστάνιανης

    2. Απόφαση Οικον. Επιτροπής για την ανάκληση ανάληψης υποχρεώσεων

    3. Τριµηνιαία έκθεση Οικον. Επιτροπής, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού ∆΄τριµήνου 2015

    4. Σύνταξη προϋπολογισµού οικον. έτους 2016 κληροδοτήµατος Νικ. ∆ηµήτρη

    5. Σύνταξη προϋπολογισµού οικον. έτους 2016 κληροδοτήµατος Σπυρίδωνα Τζώρτη Αγίου Ανδρέα, Αρτοπούλας, Μπεστιάς και Μπαουσιών 6. Σύνταξη Τεχνικού Προγράµµατος οικον. έτους 2016 κληροδοτήµατος Νικ. ∆ηµήτρη

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 13:24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

     Έχοντας υπόψη μας τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης (17ο Χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών)  την 29ην   του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη       και ώρα 12.00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.                                                                                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Γνωμοδότηση   για το τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Δωδώνης οικον. έτους 2016.

2. Γνωμοδότηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Δωδώνης οικον. έτους 2016

3. Γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης Δήμου Δωδώνης  οικον. έτους 2016. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (30-12-2015) και ώρα 10 π.μ οπότε και θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία.

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015 09:49

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 17-11-2015

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 17 ην     του µηνός Νοεµβρίου  του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10,30 π.µ  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

1. Ορισµός δικηγόρου (δικάσιµος 2-12-2015 Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά  Ζυγούρη Αναστασίας 101 κατοίκων απαλλοτριώσεις έκτασης 159.263,04 τ.µ  από Φιλιππιάδα  έως Εγνατία για διάνοιξη ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ)

2. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  οικον. έτους 2016

3. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για αναµόρφωση προϋπολογισµού οικον. έτους 2015  

4. Απόφαση Οικον. Επιτροπής  για άσκηση ενδίκων µέσων κατά της 342/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων

5. Έλεγχος δικαιολογητικών του αναδόχου Βασιλείου Σιόντη για την υπογραφή της σύµβασης του έργου: «Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Σερβιανών»

6. Έλεγχος δικαιολογητικών του αναδόχου Λιανός Κ. Αναστάσιος $ Σία Ε.Ε για την υπογραφή της σύµβασης του έργου: «Αποκατάσταση ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ραµεσιών και τοίχου αντιστήριξης δεξαµενής»

7. Έλεγχος δικαιολογητικών του αναδόχου Γκόντρα Κων/νου για την υπογραφή της σύµβασης του έργου: «Συντήρηση οδού Κάτω Λίππα Αχλαδέα»

8. Έλεγχος δικαιολογητικών του αναδόχου Τσέκα Ιωάννη για την υπογραφή της σύµβασης του έργου: «Συντήρηση- Αποκατάσταση  δρόµου στην Τ.Κ  Μαντείο ∆ήµου ∆ωδώνης»

9. Έλεγχος δικαιολογητικών του αναδόχου Παπαζώη  Ιωάννη για την υπογραφή της σύµβασης του έργου: «Ολοκλήρωση οδού προς Βουλιάστα»

10. Έλεγχος δικαιολογητικών του αναδόχου Πορφύρης Κατασκευαστική- Ενεργειακή & Σία Ε.Ε για την υπογραφή της σύµβασης του έργου: «Βελτίωση δηµοτικών οδών Τ.Κ Αγίας Αναστασία και οικισµού Ζωοδόχου Πηγής» 11. Ψήφιση πίστωσης για πληρωµή του ∆ιαχειριστή-λογιστή κληροδοτήµατος Σπ. Τζώρτζη 12. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων Τεχνικού Προγράµµατος οικον. έτους 2015

Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015 12:52

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 04-11-2015

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 4 ην του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων, Τεχνικού προγράµµατος οικον.έτους 2015

     Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό των τεχνικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής προσωρινής και οριστικήςπαραλαβής του έργου«Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Ρωμανού »,  την Τετάρτη 4-11-2015 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του αναπληρωτή Προϊσταμένου του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 08:44

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 02-11-2015

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 2αν του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 )
1. Ορισµός δικηγόρου δικάσιµος 5-11-2015

2. Ορισµός δικαστικού Επιµελητή

3. Ορισµός δικηγόρου (δικάσιµος 10-11- 2015 )

4. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ Μελιγγών»

5. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για αναµόρφωση προϋπολογισµού οικον. έτους 2015

6. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων, Τεχνικού προγράµµατος οικον.έτους 2015 7. Ψήφιση πιστώσεων

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Ορισμός δικηγόρου ( Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων 2-11-2015 αγωγή Βασιλείου Δόση κατά Δήμου)
2. Ορισμός δικηγόρου ( Ειρηνοδικείο Αθηνών 23-10-2015 αγωγή Εκδόσεις Σοφίας Μοσχανδρέου και Σία Δετερόρρυθμος εταιρεία κατά Δήμου.
3. Ορισμός δικηγόρου (αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο Επικρατείας τροποποίησης της με αριθμ. οικ.170753/30-9-2013 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» …
4. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ασφαλτοστρώσεις οδοποιίας Μαντείου»
5. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
6. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων Τεχνικού Προγράμματος.
7. Ψήφιση πιστώσεων των κληροδοτήματων Νικολάου ημήτρη - Σπ. Τζώρτζη και Θεοχάρη Ζηκίδη».
8. Ψήφιση πιστώσεων των κληροδοτήματων Σπυρίδωνα Τζώρτζη Τ.Κ.
Αρτοπούλας, Αγίου Ανδρέα, Μπαουσιών –Μπεστιάς εκπλήρωση σκοπού.
9. Ψήφιση πιστώσεων σύμφωνα με 157 /2015
10. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων Τεχνικού
Προγράμματος οικον. έτους 2015

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 22 αν του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση οδού προς Μιχαίϊκα» 2. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισµού του έργου: «Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Σερβιανών» 3. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση δηµοτικών οδών Τ.Κ Αγίας Αναστασίας και Οικισµού Ζωοδόχου πηγής». 4. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισµού του έργου: Αποκατάσταση ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ραµεσιών και τοίχου αντιστήριξης δεξαµενής . 5. Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας του έργου: «Συντήρηση- Αποκατάσταση δρόµου στην Τ.Κ Μαντείο ∆ήµου ∆ωδώνης» 6. Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού κάτω Λίππα- Αχλαδέα» 7. Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας του έργου: «Ολοκλήρωση οδού προς Βουλιάστα» 8. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για αναµόρφωση προϋπολογισµού οικον. έτους 2015 9. .Ορισµός δικηγόρου (Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων δικάσιµος 5-10-2015 αγωγή Απ. Ορφανού κατά ∆ήµου 10. Ορισµός δικηγόρου (Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων δικάσιµος 5-10-2015 αγωγή Απ. Ορφανού κατά ∆ήµου 11.Ορισµός δικηγόρου (Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων δικάσιµος 5-10-2015 αγωγή Απ. Ορφανού κατά ∆ήµου 12. Ορισµός δικηγόρου (Συµβούλιο Επικρατείας 9-12-2015) 13. Ορισµός δικηγόρου ( δικάσιµος 23-10-2015 (Ειρηνοδικείο Αθηνών αγωγή Σοφία Μοσχανδρέου ΗΧΩ δηµοπρασιών) 14. Ορισµός δικηγόρου ( Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων 2-11-2015 αγωγή Βασιλείου ∆όση κατά ∆ήµου 15. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας εκµίσθωσης χώρου 600Μ2 για την δηµιουργία Σταθµού Βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας, στο ύψωµα ΠΑΤΩΜΑΤΑ της Τ.Κ Κοπάνης του ∆ήµου ∆ωδώνης 16.Ψήφιση πιστώσεων σύµφωνα µε την 143/2015 απόφαση ∆.Σ
17. Έγκριση Αρχιτεκτονικής µελέτης: Αποκατάσταση –ανάδειξη Ι.Μ Μεταµόρφωσης του Σωτήρος Τ.Κ Ρωµανού ανάθεση 179/2014
18. Έγκριση µελέτης Ειδικής Αρχιτεκτονικής µελέτης Αποκατάσταση – ανάδειξη Ι.Μ Μεταµόρφωσης του Σωτήρος Τ.Κ Ρωµανού.
19. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων Τεχνικού Προγράµµατος

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015 14:35

Πρόσκληση Οικονομικής επιτροπής

Πρόσκληση για δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 1η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.µ 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120