Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Επιτροπών

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στοΔημοτικό Κατάστημα την 16 του μηνός Μαΐου του έτους 2016 ημέρα ευτέρα και ώρα 10,45 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε (Υποκατηγορία Α2 ,ομάδα 5) που αφορά λατομείο σχιστολιθικών πλακών ,θέση «Ζτόκος» της Τ.Κ Σιστρουνίου, Δήμου, Δωδώνης Π.Ε Ιωαννίνων

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16  του μηνός Μαΐου του έτους 2016 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για απάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011)»
2. ΄Ελεγχος δικαιολογητικών της ΒΛΑΧΑΣ Π.Σ ΑΤΕ για την υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης»
3. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016.
4. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή
5. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή
6. Ψήφιση πιστώσεων
7. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων Τεχνικού Προγράμματος οικον. έτους 2016
8. Ψήφιση πιστώσεων κληροδοτήματος Θ.Ζηκίδη
9. Συμψηφισμός ενοικίου μηνός Μαρτίου με λογαριασμούς νερού ύδρευσης αποχέτευσης (παγίων ) του ακινήτου Θ. Ζηκίδη (Πουλίτσα 1-3) για το χρονικό διάστημα που δεν ήταν μισθωμένο.
10. Έγκριση όρων και καθορισμός ποσού οικονομικής ενίσχυσης μαθητών –σπουδαστών και φοιτητών ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης καθώς και για όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος
2014-2015 από έσοδα του κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη Τ.Κ Κουμαριάς

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 10:11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 21-04-2016

     Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 21  του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,45 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οικον. έτους 2015
2. Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος «πρατήριο άρτου –γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής της ρόσου Γιαννούλας του Θωμά στην Τ.Κ ερβιζιάνων»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 21  του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Συγκρότηση επιτροπή φυσικού εδάφους του έργου: Συντήρηση οδού Κάτω Λίππα- Αχλαδέα»
2. Συγκρότηση επιτροπή φυσικού εδάφους του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ Μυροδάφνης»
3. Έλεγχος δικαιολογητικών της R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε για την υπογραφή της σύμβασης του έργου ιαπλάτυνση- Βελτίωση κεντρικού δρόμου Τ.Κ Κωστάνιανης
4. ΄Εγκριση μελέτης « ιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παραποτάμιας περιοχής στον οικισμό Τύριας Μπαουσιών»
5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ Αρτοπούλας
6. Τριμηνιαία έκθεση οικον. Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2016
7. Συζήτηση επί της αριθμ.7/2016 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων(υπόθεση Βασιλείου όση)
8. Συζήτηση επί της αριθμ.1734/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών(υπόθεση Θ. Τσιρόγκα &Σία Ο.Ε)
9. Συζήτηση επί της αριθμ.2431/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών(υπόθεση Μοσχανδρέου – εφημερίδα ΗΧ6 ημοπρασιών)
10. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016:
11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για απάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011)»
12. Ψήφιση πιστώσεων
13. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 11-5-2016 ιοικητικό Εφετείου προσφυγή «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ» κατά ήμου Λ. Σουλίου
14. Ορισμός δικηγόρου (ιοικητικό Εφετείου Α΄ Τριμελές 8-6-2016 προσφυγή . ιονυσόπουλος και Σία Ε.Ε κατά 93/2014 απόφασης Οικον. Επιτροπής( ENAKT σκουπίδια)

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 13:20

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 28-03-2016

               Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα την  28ην     του μηνός    Μαρτίου  του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

  1. Ανάθεση μελετών
  2. Ανάθεση έργων τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2016
    1. Εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016
Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016 13:24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17-03-2016


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης»
2.Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου : «Διαπλάτυνση- βελτίωση κεντρικού δρόμου Τ.Κ Κωστάνιανης»
3.Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου 600Μ2 για τη δημιουργία Σταθμού Βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο ύψωμα «ΠΑΤΩΜΑΤΑ» Τ.Κ Κοπάνης
4. Ανάθεση μελετών
5.Ανάθεση έργων τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2016
6.Ψήφιση πιστώσεων για προμήθειες – εργασίες
7. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας πλατείας (το τμήμα που αφορά την περιφραγμένη αυλή του καταργημένου Σχολείου) T.K Κοπάνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 12:34

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22-02-2016

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 22 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Έλεγχος δικαιολογητικών αναδόχου Ντούλια Ασφαλτόστρωση εσωτερικού
οδικού δικτύου Τ.Κ Μελιγγών
2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Ολοκληρωμένο σύστημα
έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου
ωδώνης
3. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση-
αποκατάσταση δρόμου προς Μαντείο»
4. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: «Ολοκλήρωση οδού
προς Βουλιάστα»
5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης πλατεία Τ.Κ Κοπάνης για την
διενέργεια παραδοσιακού πανηγυριού
6. ΄Εγκριση μελέτης «Συλλογή ομβρίων υδάτων οικισμού Τύριας Τ.Κ
Μπαουσιών»
7. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου :Βελτίωση δημοτικών οδών
Τ.Κ Τερόβου
8. Ψήφιση πιστώσεων σύμφωνα με την αριθμ. 44/2016 απόφαση .Σ
(προμήθειες)
9. Ψήφιση πιστώσεων σύμφωνα με την αριθμ. 45/2016 απόφαση
.Σ(αναμορφώσεις)
10. Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης 615,00€ για ρύθμιση- τακτοποίηση
αυθαιρέτου στην πλατεία Τ.Κ ερβιζιάνων Ν.7148/13
11. Ψήφιση πιστώσεων:
12. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων Τεχνικού
προγράμματος 2016
13. Σύνταξη προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος Θεοχάρη
Ζηκίδη
14. Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος
Θεοχάρη Ζηκίδη
15. Σύνταξη διετούς σχεδίου αξιοποίησης της περιουσίας του
κληροδοτήματος Θεοχάρη Ζηκίδη
16. Σύνταξη διετούς σχεδίου αξιοποίησης της περιουσίας του
κληροδοτήματος Νικολάου ημήτρη
17. Σύνταξη διετούς σχεδίου αξιοποίησης της περιουσίας του
κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Τζώρτη

Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016 13:53

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08-02-2016

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 8 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 

1. Ψήφιση πίστωσης 108.687,11€ - Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: “ Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης”
2. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 9/2016 και εκ νέου ανάθεση αυτής (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Θ.Ζηκίδη)
3. Εκμίσθωση ακινήτου Θεοχάρη Ζηκίδη
4. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 6.4.2016 κληροδότημα Νικ. Δημήτρη κατά Αν.Μπεράτη)
5. Ορισμός δικηγόρου (ιοικητικό Εφετείου προσφυγή ήμου 13-4-2016)
6. Ορισμός δικηγόρου ( Εφετείο δικάσιμος 16-3-2015 άσος Μελιάς)
7. Δημοπρασία Κοπάνης (κεραίες στη θέση Πατώματα)
8. Ψήφιση προμηθειών οικον. έτους 2016
9. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων:
10. Ψήφιση πιστώσεων

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016 13:10

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 29-01-2016

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 29ην του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 
    1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου: ∆ιαπλάτυνση – Βελτίωση κεντρικού δρόµου Τ.Κ. Κωστάνιανης

    2. Απόφαση Οικον. Επιτροπής για την ανάκληση ανάληψης υποχρεώσεων

    3. Τριµηνιαία έκθεση Οικον. Επιτροπής, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού ∆΄τριµήνου 2015

    4. Σύνταξη προϋπολογισµού οικον. έτους 2016 κληροδοτήµατος Νικ. ∆ηµήτρη

    5. Σύνταξη προϋπολογισµού οικον. έτους 2016 κληροδοτήµατος Σπυρίδωνα Τζώρτη Αγίου Ανδρέα, Αρτοπούλας, Μπεστιάς και Μπαουσιών 6. Σύνταξη Τεχνικού Προγράµµατος οικον. έτους 2016 κληροδοτήµατος Νικ. ∆ηµήτρη

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 13:24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

     Έχοντας υπόψη μας τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης (17ο Χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών)  την 29ην   του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη       και ώρα 12.00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.                                                                                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Γνωμοδότηση   για το τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Δωδώνης οικον. έτους 2016.

2. Γνωμοδότηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Δωδώνης οικον. έτους 2016

3. Γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης Δήμου Δωδώνης  οικον. έτους 2016. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (30-12-2015) και ώρα 10 π.μ οπότε και θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120