• Αρχική
 • Οργάνωση
 • Διοίκηση
 • Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμαρχος Δωδώνης κ. Ντακαλέτσης Χρήστος με την υπ’αριθμόν 75/2018 απόφαση, όρισε τους παρακάτω Αντιδήμαρχους με θητεία από 1/05/2018 έως 31/08/2019.

Κίτσος Ιωάννης

 Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης  ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κίτσο Ιωάννη, και του μεταβιβάζει τις καθ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες:

 

     α. Καθ ύλην Αρμοδιότητες:

     Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Του γραφείου ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Του τομέα φυτικής, ζωικής παραγωγής και διαχείρισης δασών
 • Του τομέα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

      β. Κατά τόπον Αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Δημητρίου:

 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
 • Την μέριμνα, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Πρόεδρο ή εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας, για την σύγκλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο ετήσιας συνέλευσης των κατοίκων και των φορέων της
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 • Την μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα της Δημοτικής Ενότητας
 • Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων

Χήρας Βασίλειος

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χήρα Βασίλειο, και του μεταβιβάζει τις καθ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες:

    α. Καθ ύλην Αρμοδιότητες:

 • Του τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των δύο φύλλων
 • Του τομέα προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας
 • Του τομέα πολιτισμού- αθλητισμού και νέας γενιάς.

                           β. Κατά τόπον Αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Λάκκας Σουλίου και Σελλών:     

  Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας

 • Την συνεργασία με τους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
 • Την μέριμνα, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Πρόεδρο ή εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας, για την σύγκλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο ετήσιας συνέλευσης των κατοίκων και των φορέων της
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων.
 • Την μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα της Δημοτικής Ενότητας
 • Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων

Λαδόπουλος Σπυρίδωνας

Ο Δήμαρχος ρου Δήμου Δωδώνης ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λαδόπουλο  Σπυρίδωνα, και του μεταβιβάζει τις καθ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες:

    α. Καθ ύλην Αρμοδιότητες:

    Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Του γραφείου τεχνικών έργων και μελετών
 • Του γραφείου ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκοινωνίας
 • Του Γραφείου καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 • Του Γραφείου περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας

                          β. Κατά τόπον Αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Δωδώνης:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
 • Την μέριμνα, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Πρόεδρο ή εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας, για την σύγκλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο ετήσιας συνέλευσης των κατοίκων και των φορέων της
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 • Την μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα της Δημοτικής Ενότητας
 • Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων

Θεοχάρης Γεώργιος

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θεοχάρη Γεώργιο και του μεταβιβάζει τις καθ ύλην αρμοδιότητες:

      Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Του γραφείου προγραμματισμού, οργάνωσης, πληροφορικής και διαφάνειας
 • Του γραφείου θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας
 • Του τομέα παιδείας και δια βίου μάθησης
 • Του τομέα απασχόλησης και τουρισμού
 • Του γραφείου Οικονομικών θεμάτων

 

Εξουσιοδοτείται να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των  δαπανών, που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε του ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. 114/Α΄ /2006 ΆΡΘΡΟ 22 Β.Δ. 15-6-1959 Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/1959), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

 1. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν:
 • Τα έγγραφα, βεβαιώσεις, αποφάσεις, δικαιολογητικά και τις πράξεις που σχετίζονται με τις ανατιθέμενες στον καθένα καθ ύλην αρμοδιότητες.
 • Θεώρηση γνησίου υπογραφής, θεώρηση φωτοαντιγράφων, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικών συντήρησης εργαζομένων στο εξωτερικό
 1. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι έχουν δικαίωμα τέλεσης πολιτικών γάμων και εκπροσωπούν τον Δήμο στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
 2. Οι Αντιδήμαρχοι κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
 3. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.
 4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκούν οι Αντιδήμαρχοι με την παραπάνω αναγραφόμενης σειρά.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech