• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου

Νέα & Δελτία Τύπου

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 10:31

Δελτίο Τύπο για το Κτηματολόγιο

Η Κινοπραξία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. - Ι.ΨΑΡΡΑΣ, ανάδοχος της μελέτης με κωδικό σύμβασης ΚΤ5-08: "Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου" σας ενημερώνει ότι ο χρόνος έναρξης της συλλογής των δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων (ιδιοκτησίας) για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητας Ιωαννίνων μετατίθεται για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2018. Η ενημέρωση των πολιτών συνεχίζεται σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα
Την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο κλείσιμο του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, εκφράζει ο Δήμος Δωδώνης. Ο Δήμαρχος Χρήστος Ντακαλέτσης μετά από την συζήτηση και την συνεργασία που είχε με εκπροσώπους του Δήμου Ζηρού, απέστειλε επιστολή στην Διοίκηση της Τράπεζας, στην οποία αναλύει τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία του συγκεκριμένου υποκαταστήματος. Σημειώνεται ότι από το υποκατάστημα της Εθνικής στο Θεσπρωτικό εξυπηρετούνται οι κάτοικοι των περισσότερων χωριών της Δημοτικής Ενότητας Λάκκας Σουλίου και ορισμένων χωριών της Δημοτικής Ενότητας Σελλών. Το κλείσιμο θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και θα τους υποχρεώσει να διανύουν μεγάλες χιλιομετρικές…
Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου συνεχίζονται οι ενημερώσεις για το κτηματολόγιο στον Δήμο Δωδώνης. Οι ενημερώσεις γίνονται από στελέχη της κοινοπραξίας που ανέλαβε την σύνταξη του Κτηματολογίου για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί οι ενημερώσεις για τους κατοίκους των χωριών, μέχρι το τέλος του μήνα, έχουν ως εξής: Τετάρτη 10 Οκτωβρίου: 8:30 μέχρι 12 το μεσημέρι στο κεντρικό δημαρχείο, στην Αγία Κυριακή και από τις 12:30 μέχρι τις 16:30 στο Κοινοτικό Κατάστημα Δερβιζιάννων. Τετάρτη 17 Οκτωβρίου: 8:30 μέχρι 12 το μεσημέρι στο κεντρικό δημαρχείο, στην Αγία Κυριακή και από τις 12:30 μέχρι τις 16:30 στο…
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆Ω∆ΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΄Εχοντας υπόψη: 1.Το Π.∆ 270/1981 (ΦΕΚ Α΄77/30-3-81) 2.Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆ 270/81«Περί καθορισµού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι΄ εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 3. Την υπ΄αριθµ.211/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 4.Την 140/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Προκηρύσσει Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Τ.Κ Μυροδάφνης το οποίο θα λειτουργήσει ως «Καφεπαντοπωλείο – Ψησταριά» Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 17ην Οκτωβρίου 2018 ηµέρα…
Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου ∆ωδώνης ∆ιακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση του Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ Μυροδάφνης το οποίο θα λειτουργήσει , ως « Καφεπαντοπωλείο-Ψησταριά» µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο µίσθωµα) 50.00 € µηνιαίως . Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 17/10/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10,00 π.µ έως 10,30 π.µ ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόµενοι αφού προσκοµίσουν γραµµάτιο κατάθεσης του ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ποσού 60,00 € υπέρ του ∆ήµου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο του ∆ήµου ∆ωδώνης…
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10/2018 8:30-12:00 & 12:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΚΟΙΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟ - ΔΩΔΩΝΟΥΠΟΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10/2018 8:30-12:00 & 12:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΚΟΙΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟ - ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10/2018 8:30-12:00 & 12:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΚΟΙΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟ - ΤΥΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10/2018 8:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10/2018 8:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech