• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου

Νέα & Δελτία Τύπου

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων Έχοντας υπόψη: Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», Του αρ. 8453/9-11-2018 πρωτογενούς αιτήματος που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003982713 Την αρ.174/2018 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου. Την από 25/10/2018 Τεχνική περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση Δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Ρωμανού-Σιστρουνίου» , με προϋπολογισμό 74.4000,00 ΕΥΡΩ. με Φ.Π.Α. 24% Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 10.205,70€ και ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 33.980,93€, με συνολικό προϋπολογισμό 74.400,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ 24%). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Υπηρεσίας Τεχνική Υπηρεσίας Δήμου Δωδώνης, Δ/νση Αγία Κυριακή Θεριακησίου Τ.Κ. 45500. Αρμόδια υπάλληλος κα Ε.Ζητούνη τηλ 2654360138, faxΠροσφέρεται ελεύθερη, δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dodoni.gr.…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση γηπέδου Ρωμανού », με προϋπολογισμό 184.000,00 ΕΥΡΩ. με Φ.Π.Α. 24% Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 28.304,56€ και ΤΕΧΝΙΚΑ- ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 80.942,00€ με συνολικό προϋπολογισμό 184.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ 24%). 2 Προσφέρεται ελεύθερη, δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dodoni.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΜΕ υπόδειγμα…
Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 17:28

Παράταση στην ψηφοφορία για το "Bravo"

Παράταση μέχρι τις 20 Νοεμβρίου πήρε η ψηφοφορία για τον θεσμό BRAVO 2018 στον οποίο συμμετέχει ενεργά ο Δήμος Δωδώνης, με δύο δράσεις που υλοποίησε το προηγούμενο διάστημα. Πρόκειται για ⦁ το έργο «MileSTONES – Κοινές δράσεις για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας, με έμφαση στα αρχαία θέατρα Φοινίκης και Δωδώνης», που υλοποιήθηκε επιτυχώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Αλβανία 2013». ⦁ το Ομαδο-αναλυτικό συμπόσιο Αρχαίας Δωδώνης, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Δωδώνης. Η ψήφος των πολιτών θα συμβάλλει καθοριστικά στη βράβευση των πρωτοβουλιών…
Ιατρική μέριμνα και φροντίδα σε δεκάδες παιδιά και ενηλίκους παρείχε το κινητό πολυιατρείο "Ιπποκράτης" από το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο για δύο ημέρες βρέθηκε στο Δήμο Δωδώνης. Η επίσκεψη οργανώθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου. Στην διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκε προληπτικός ιατρικός έλεγχος ενηλίκων και ευπαθών ομάδων αλλά και παιδιατρικός, οφθαλμολογικός και οδοντιατρικός έλεγχος σε παιδιά του Δήμου. Πρόκειται για μια κοινωνική δράση που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία χάρη στη συνεργασία που υπήρξε με τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του δήμου, την εθελοντική παροχή ιατρικών υπηρεσιών από γενικούς ιατρούς, παιδιάτρους, οφθαλμιάτρους και…
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – βελτίωση Δημοτικών δρόμων Τ.Κ.Δερβιζιάνων– Αλεποχωρίου Μπότσαρη – Παλαιοχωρίου Μπότσαρη». Προϋπολογισμός μελέτης 74.400,00€ με Φ.Π.Α 24% Ημ/νία Διαγωνισμού 27-11-2018

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech