• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου

Νέα & Δελτία Τύπου

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆Ω∆ΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΄Εχοντας υπόψη: 1.Το Π.∆ 270/1981 (ΦΕΚ Α΄77/30-3-81) 2.Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆ 270/81«Περί καθορισµού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι΄ εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 3. Την υπ΄αριθµ.211/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 4.Την 140/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Προκηρύσσει Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Τ.Κ Μυροδάφνης το οποίο θα λειτουργήσει ως «Καφεπαντοπωλείο – Ψησταριά» Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 17ην Οκτωβρίου 2018 ηµέρα…
Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου ∆ωδώνης ∆ιακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση του Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ Μυροδάφνης το οποίο θα λειτουργήσει , ως « Καφεπαντοπωλείο-Ψησταριά» µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο µίσθωµα) 50.00 € µηνιαίως . Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 17/10/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10,00 π.µ έως 10,30 π.µ ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόµενοι αφού προσκοµίσουν γραµµάτιο κατάθεσης του ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ποσού 60,00 € υπέρ του ∆ήµου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο του ∆ήµου ∆ωδώνης…
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10/2018 8:30-12:00 & 12:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΚΟΙΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟ - ΔΩΔΩΝΟΥΠΟΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10/2018 8:30-12:00 & 12:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΚΟΙΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟ - ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10/2018 8:30-12:00 & 12:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΚΟΙΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟ - ΤΥΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10/2018 8:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10/2018 8:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟ
Ο Δήμαρχος Δωδώνης Προσκαλεί Κατόχους αδειοδοτημένων λεωφορείων τουριστικού τύπου που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή της υπηρεσίας "Τουριστικές διαδρομές στην αρχαία Δωδώνη" να καταθέσουν φάκελλο προσφοράς έως και την Δευτέρα 8/10/2018 στο πρωτόκολλο του Δήμου Δωδώνης. Στοιχ. Επικοινωνίας Αρμοδ.: Παπαδημητρίου Σπ. Τηλ : 2654360104
 Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου ∆ωδώνης ∆ιακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Τ.Κ Αβγού το οποίο θα λειτουργήσει , ως « Καφενείο- Καφεπαντοπωλείο-Ψησταριά αναψυκτήριο» µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο µίσθωµα) 50.00 € µηνιαίως . Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 10/10/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10,00 π.µ έως 10,30 π.µ ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόµενοι αφού προσκοµίσουν γραµµάτιο κατάθεσης του ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ποσού 60,00 € υπέρ του ∆ήµου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο του…
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆Ω∆ΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΄Εχοντας υπόψη: 1.Το Π.∆ 270/1981 (ΦΕΚ Α΄77/30-3-81) 2.Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆ 270/81«Περί καθορισµού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι΄ εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 3. Την υπ΄αριθµ.212/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 4.Την 139/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Προκηρύσσει Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Τ.Κ Αβγού το οποίο θα λειτουργήσει ως «Καφενείο- Καφεπαντοπωλείο – Ψησταριά, αναψυκτήριο» Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 10ην Οκτωβρίου…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech