• Αρχική
Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 11:56

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας «Συντονισμός του έργου «INT-HERIT» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII

Ο Δήμαρχος Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Συντονισμός του έργου «INT-HERIT» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIIIμε βάση την πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλύονται ακολούθως, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII. Η υπηρεσία έχει προϋπολογισμό δαπάνης 6.854,84 χωρίς ΦΠΑ ή 8.500,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτείται από το εν λόγω πρόγραμμα και θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τον Ιούνιο 2019.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των δράσεων του δικτύου «INT-HERIT»  το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIIIπροβλέπεται η υπηρεσία ¨Συντονισμός του έργου «INT-HERIT» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII¨ για κάθε εταίρο του Προγράμματος. 

Βασικές αρμοδιότητες του συντονιστή:

 • Σύνταξη αναφορών προόδου
 • Διαχείριση των εργασιών που σχετίζονται με το Synergie
 • Προετοιμασία των παραδοτέων που απαιτούνται στο πλαίσιο των έργων και καθορίζονται στα εγκεκριμένα έγγραφα του έργου ή υποδεικνύονται από τον LeadPartner για τη διευκόλυνση της υλοποίησης του έργου σε διακρατικό επίπεδο
 • Συμμετοχή στις διακρατικές και λοιπές συναντήσεις του δικτύου, εφόσον αυτό απαιτηθεί

Τα παραδοτέα θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Πιστοποιημένη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά προγράμματα πολιτισμικού χαρακτήρα
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υψηλές δεξιότητες project management
 • Ικανότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με τα μέλη της ομάδας

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση όλων των παραπάνω (πτυχία, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, πιστοποιητικά, κ.α.).

Το διάστημα παροχής των υπηρεσιών του ¨Συντονιστή του έργου «INT-HERIT» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII¨, ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και τον Ιούνιο του 2019, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο.

Η δαπάνη πληρωμής της υπηρεσίας είναι εξασφαλισμένη από το έργο «INT-HERIT» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που  πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις  για  την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.

               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

                

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech