• Αρχική
Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 11:53

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας «Επικοινωνία από Εξωτερικό Εμπειρογνώμονα» στο πλαίσιο του έργου «INT-HERIT» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII»

Ο Δήμαρχος Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Επικοινωνία από εξωτερικό εμπειρογνώμονα» με βάση την πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλύονται ακολούθως, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII.

Η υπηρεσία έχει προϋπολογισμό δαπάνης 6.451,61€ χωρίς ΦΠΑ ή 8.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτείται από το εν λόγω πρόγραμμα και θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τον Ιούνιο 2019.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των δράσεων του δικτύου «INT-HERIT»  το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIIIπροβλέπονται δράσεις επικοινωνίας καθώς το δίκτυο θα πρέπει να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια των δράσεων του.

Βασικά παραδοτέα :

  • Διοργάνωση μιας τελικής ανοιχτής εκδήλωσης προκειμένου να προωθηθούν τα αποτελέσματα του έργου.
  • Τακτικές ενημερώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Youtube, Facebook, Twitter).
  • Παραγωγή και διανομή του υλικού επικοινωνίας (φυλλάδια & διαφημιστικό υλικό)  που σχετίζεται με τις δράσεις του δικτύου (σχεδιασμός, εκτύπωση, διανομή). Τα φυλλάδια (2000τεμ) θα πρέπει να είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα και να διανεμηθούν σε τοπικό επίπεδο.
  • 1 MicroVideoκατά τη διάρκεια της διακρατικής συνάντησης στο Δ.Δωδώνης.
  •  20 Δελτία Τύπου από τις συναντήσεις ULG και τις δράσεις του προγράμματος.

Μέρος των παραδοτέων θα ζητηθεί και στην Αγγλική γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Πιστοποιημένη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Ικανότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με το UrbactLocalGroup (ULG)
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση όλων των παραπάνω (πτυχία, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, πιστοποιητικά, κ.α.).

Το διάστημα παροχής της υπηρεσίας «Επικοινωνία από Εξωτερικό Εμπειρογνώμονα»  στα πλαίσια του έργου «INT-HERIT» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII, ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και τον Ιούνιο του 2019, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο.

Η δαπάνη πληρωμής της υπηρεσίας είναι εξασφαλισμένη από το έργο «INT-HERIT»το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που  πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις  για  την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.

               

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

                                                                                                              

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech