• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 13ην του µηνός Μαρτίου του έτους 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 1. Ψήφιση πίστωσης 59.000,00€ – Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: Ανόρυξη νέων ερευνητικών γεωτρήσεων για τον εµπλουτισµό δικτύων ύδρευσης του ∆ήµου ∆ωδώνης( χρηµ. 50.000 ,00€ ΣΑΕΠ+ 9.000,00€ τακτικά). 2. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για την Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2018 3. Ψήφιση…
Καλείστε να προσέλθετε στην δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 2αν του µηνός Μαρτίου του έτους 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 1. ΄Εκθεση πεπραγµένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οικον .έτους 2017. 2. Γνωµοδότηση επί αιτήµατος της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά µε την αποδοχή διέλευσης του αγωγού µεταφοράς επεξεργασµένων στραγγιδίων του λειτουργούντος ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων).
Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 22ας του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14,30 µ.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι λήγει η προθεσµία για την κατάθεση έφεσης ή µη στις υπ΄αριθµ. 256/2017 και 264/2017 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για την πληρωµή των εργολάβων έργων 1. Συζήτηση για εξωδικαστικό συµβιβασµό σε δικαστική υπόθεση Απ. Ορφανού) 2. Συζήτηση για εξωδικαστικό συµβιβασµό σε δικαστική…
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 11:08

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22-02-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 22ας του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13,00 µ.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι λήγει η προθεσµία για την κατάθεση έφεσης ή µη στις υπ΄αριθµ. 256/2017 και 264/2017 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για την πληρωµή των εργολάβων έργων 1. Ορισµός δικηγόρου (Σύνταξη γνωµοδότησης επί της 1355/22-22018 αίτησης Απ. Ορφανού) 2. Ορισµός δικηγόρου (σύνταξη γνωµοδότησης επί…
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 09:44

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06-02-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 6ην του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11’00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 1. Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την ανάκληση ανάληψης υποχρεώσεων. 2. Ορισµός δικηγόρου (προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας για ακύρωση 220/2017 απόφασης ∆.Σ). 3. Ψήφιση πιστώσεων. 4. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση µικρών έργων- εργασιών τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου. 
Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 09:14

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23-01-2018

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την23ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)     1. ΄Εγκριση πρακτικού ΙΙI - κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του ήμου, οικον. έτους 2018

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech