• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Έχοντας υπόψη μας τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα γίνει στο Γραφείο του Δημάρχου την 28ην του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Κοινοποίηση: 1. Χρήστο Αν. Ζούπα Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ 3.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΗΡΑΣ 4. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα 1 ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του…
Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019 11:41

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30-01-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 ) 1. «Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ -Κατακύρωση αποτελέσματος 66905 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου οικον. έτους 2019» 2. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ -Κατακύρωση αποτελέσματος 63700 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡ5Ν ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ» 3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ κατακύρωσης…
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,45 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι το Π.Δ για τον « Χαρακτηρισμό της υδάτινης χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμού δόμησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση λήγει στις 21-01-2019 1. Χαρακτηρισμός της υδάτινης…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 1. Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισμού του έργου: « Αποκατάσταση γηπέδου Ρωμανού».2. Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισμού του έργου: « Βελτίωση Δημοτικών δρόμων Τ.Κ Ρωμανού- Σιστρουνίου».3. Έγκριση ή μη Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό εκτέλεσης του έργου: « Επισκευή – συντήρηση σχολικών…
Έχοντας υπόψη μας τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα γίνει στο Γραφείο του Δημάρχου την 14ην του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΗΡΑΣ 4. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα 1 ο : Εισήγηση της Εκτελεστικής επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος Δήμου Δωδώνης οικον. έτους…
Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 7ην του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 1. Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας εκµίσθωσης Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ ∆ραµεσιών 2. Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισµού του έργου: Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις. 3. Κατακύρωση αποτελέσµατος 63700 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆Ω∆ΩΝΗΣ” 4. Συζήτηση και…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech