• Αρχική
 • Εξυπηρέτηση
 • Δημοτολόγιο
 • Μεταδημοτεύσεις

Μεταδημοτεύσεις

Μεταδημότευση (Γενική καρτέλλα)

Ο ενήλικας ή ο έγγαμος μπορεί με αίτηση του να γίνει δημότης σε όποιο δήμο ή κοινότητα έχει αποκτήσει κατοικία πριν από μία διετία τουλάχιστον. Αν ένας από τους δύο γονείς μεταδημοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωσης τους στο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, από όπου μεταδημοτεύει, τη δημοτικότητα των ανηλίκων τέκνων τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη δημοτικότητα αυτού που μεταδημοτεύει, ακολουθούν τη νέα δημοτικότητα του, αν όμως δεν την έχουν διατηρούν τη δημοτικότητα τους. Η διετία της μόνιμης κατοικίας που απαιτείται για τη μεταδημότευση, αποδεικνύεται με βεβαίωση της Δημοτικής Αστυνομίας (ή άλλης υπηρεσίας) του Δήμου Υποδοχής. Δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση:

 • του ενός των συζύγων για να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου,
 • των πρώην συζύγων λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν από το γάμο,
 • του ενηλίκου, προκειμένου ν' αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται για μία μόνο φορά.

Η μεταδημότευση γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη των νομίμων προϋποθέσεων μεταδημοτεύσεως, με πράξη του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας. Η πράξη αυτή προσυπογράφεται από τον προϊστάμενο του δημοτολογίου, δημοτικό υπάλληλο για τους δήμους και τον αρμόδιο κοινοτικό υπάλληλο γι ατις κοινότητες. Η πράξη του Δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας, περί μεταδημοτεύσεως καθίσταται από της καταχωρήσεως της στο δημοτολόγιο εκτελεστή, αντίγραφο δε αυτής κοινοποιείται αμέσως στο Δήμο ή στην κοινότητα από την οποία έγινε η μεταδημότευση, για τη διαγραφή του μεταδημοτεύσαντος, καθώς και στον ενδιαφερόμενο. Η απόκτηση νέας δημοτικότητας δήμου ή κοινότητας συνεπάγεται την απώλεια της προηγούμενης δημοτικότητας.

Μεταδημότευση Αγάμου

Για την μεταδημότευση αγάμου απαιτούνται.

 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής

Μεταδημότευση Εγγάμου

Για την μεταδημότευση εγγάμου απαιτούνται.

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου /ης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

Επαναδημότευση

Για την επαναδημότευση πρώην δημότη (εγγεγραμμένου στα δημοτολόγια) απαιτούνται.

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου /ης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
 • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους) - Ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γίνεται επαναδημότευση για πρώτη φορα.

Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα
σε δήμο εκτός του τόπου καταγωγής τους

Για την ανωτέρω περίπτωση απαιτούνται.

 • Αιτήσεις ενηλίκων για εγγραφή στα Δημοτολόγια
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
 • Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων
 • Πιστοποιητικά γεννήσεως ανήλικων τέκνων - Σε περίπτωση που την επιμέλεια έχει αυτός που μεταδημοτεύει
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση στο Δήμο Υποδοχής (χορηγείται από τη Δημοτική Αστυνομία).

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech