• Αρχική
 • Επικοινωνία
 • Πληροφορίες
 • Ασύρματο Δίκτυο (WiFi)

Ασύρματο Δίκτυο (WiFi)

Ο Δήμος μας έχει υπό ανάπτυξη ελεύθερο ασύρματο δίκτυο στα Δημοτικά Διαμερίσματά του

Το <ssid> είναι DodoniWiFi και η πρόσβαση είναι ελεύθερη

Όροι Χρήσης δικτύου

 • Με τη σύνδεσή σας στο ασύρματο δίκτυο, θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης που περιγράφονται παρακάτω.
 •  

 • Ο Χρήστης ευθύνεται και εξασφαλίζει ότι η υπηρεσία χρησιμοποιείται σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη.
 •  

 • Η σύνδεσή σας παρέχεται ως έχει. Δεν πηγάζει κανένα δικαίωμα και καμία απαίτηση προς το Δήμο σχετικά με την παροχή αυτή.
 •  

 • Η διαθεσιμότητα της πρόσβασης δεν είναι εγγυημένη. Ο Δήμος μας κάνει κάθε προσπάθεια για την αδιάλειπτη πρόσβαση σας.
 •  

 • Η κάλυψη του ασύρματου δικτύου επεκτείνεται συνεχώς. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για τη δυνατότητα σύνδεσή σας από το επιθυμητό σημείο πρόσβασης, σε συνεργασία με τεχνικούς επιλογής σας πριν προβείτε σε αγορά του σχετικού εξοπλισμού.
 •  

 • Η ταχύτητα πρόσβασης σας δεν είναι εγγυημένη και εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες (το επιθυμητό σημείο πρόσβασή σας, την απόστασή σας από κάποιο κόμβο μας, τον αριθμό των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα, την τρέχουσα πραγματική ταχύτητα και τον φόρτο της δικής μας γραμμής καθώς και του τερματικού κόμβου).
 •  

 • Ο Χρήστης οφείλει να μην παραβιάζει ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 2251/94 "Περί προστασίας καταναλωτών", του ν. 2121/92 για την πνευματική ιδιοκτησία, του ν. 2472/97 για την προστασία των δεδομένων και το ν. 2774/1999 για την προστασία των δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, και αντίστοιχες Οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών Οργανισμών κ.λ.π.
 •  

 • Περαιτέρω απαγορεύεται να διακινεί παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, να τοποθετεί και αποστέλλει ϊομορφικά προγράμματα, να διακινεί πορνογραφικό και βίαιο περιεχόμενο, να επιδίδεται σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήματα του Δήμου Δωδώνης ή τρίτων, η μαζική αποστολή μη ζητηθείσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για εμπορικούς ή μη σκοπούς (spamming) ή την παράλειψη πράξεων που απαγορεύουν την αποστολή spamming.
 •  

 • Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε δημοσιοποιούμενη πολιτική χρήσης των υπηρεσιών και του δικτύου του Δήμου Δωδώνης. Σε περίπτωση που ο Δήμος Δωδώνης ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή παραλείψεις του ΧΡΗΣΤΗ, ο τελευταίος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της και ο Δήμος Δωδώνης δικαιούται να τον καλεί ως δικονομικό εγγυητή στις σχετικές διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων ή της Ε.Ε.Τ.Τ.
 •  

 • Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι το ΙΝΤΕΡΝΕΤ είναι ανοικτό περιβάλλον, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων του, ότι οφείλει να ενεργεί με υπερβολική επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου και των κωδικών του στοιχείων (Όνομα Χρήστη, Κωδικός Πρόσβασης) από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα. Οφείλει να απομνημονεύει τα στοιχεία του προσωπικού του λογαριασμού, να μην τον αναγράφει σε αντικείμενα που μεταφέρει ή καθιστά προσιτά σε τρίτους, ούτε να επιτρέπει τη χρήση των κωδικών του στοιχείων από άλλους.
 •  

 • Λόγω της φύσης του ασύρματου δικτύου, αποφύγετε την αποστολή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (PIN, αριθμούς πιστωτικών καρτών, κωδικών πρόσβασης κλπ) χωρίς να είναι ενεργοποιημένο το αντίστοιχο πρωτόκολλο ασφαλείας (https , ftps κλπ).
 •  

 • Με την είσοδό σας στο Ασύρματο δίκτυο, αποδέχεστε ότι ανήκετε σε ένα κοινό δίκτυο με άλλους χρήστες. Προσοχή λοιπόν στους φακέλους και τα αρχεία που έχετε κοινόχρηστα. 
 • Συνιστάται η εγκατάσταση ενός firewall στον Η/Υ σας
 • Χρήσιμες Συνδέσεις

  Υπουργείο Εσωτερικών
  Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Διαύγεια
  Περιφέρεια Ηπείρου
  ΚΕΠ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Υπουργείο Εσωτερικών
  Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Διαύγεια
  Περιφέρεια Ηπείρου
  ΚΕΠ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  MileSTONES
  INT HERIT
  Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
  Δωδώνη το μαντείο των ήχων
  Δίκτυο Πόλεων
  Βιώσιμη Πόλη
  Λεξικό Ιδίωμα
  Νάϊος Δρόμος

  Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
  Designed by PlanTech