• Αρχική
 • Οργάνωση
 • Διοίκηση
 • Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμαρχος Δωδώνης κ. Ντακαλέτσης Χρήστος με την υπ’αριθμόν 29/2022 και 123/2022 αποφάσεις, όρισε τους παρακάτω Αντιδήμαρχους. .

Δημάκης Δημήτριος

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης

Ορίζει ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Δωδώνης, με θητεία από  16-07-2022 μέχρι  15-07-2023,  τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημάκη Δημήτριο του Λαζάρου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και μεταβιβάζει σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου:

      Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Του Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας
 • Του Γραφείου Διοικητικών Θεμάτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
 • Του Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων
 • Του Γραφείου Τεχνικών έργων και μελετών

Αθανασόπουλος Αντώνιος

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης

Ορίζει ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Δωδώνης, με θητεία από  16-07-2022   μέχρι  15-07-2023,  τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνη Αθανασόπουλο του Αθανασίου, στον οποίο  παρέχεται αντιμισθία και μεταβιβάζει σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου:

       α. Καθ’ ύλην Αρμοδιότητες:

Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Των Γραφείων Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
 • Του Γραφείου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

      β. Κατά τόπον Αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Δημητρίου:

 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
 • Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων.

 

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν:

 • Τα έγγραφα, βεβαιώσεις, αποφάσεις, δικαιολογητικά και τις πράξεις που σχετίζονται με τις ανατιθέμενες στον καθένα καθ ύλη αρμοδιότητες.
 • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικών συντήρησης εργαζομένων στο εξωτερικό.

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι έχουν δικαίωμα τέλεσης πολιτικών γάμων και εκπροσωπούν τον Δήμο στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.

 Η ανάκληση αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκούν οι Αντιδήμαρχοι με την παραπάνω αναγραφόμενη σειρά.

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech