• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Ανακοινώσεις
 • Νέα - Δελτία Τύπου
 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Νέας Μουσιωτίτσας και Κάτω Μουσιωτίτσας Τ.Κ. Μουσιωτίτσας»
Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 10:05

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Νέας Μουσιωτίτσας και Κάτω Μουσιωτίτσας Τ.Κ. Μουσιωτίτσας» Κύριο

 

                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση του έργου « Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Νέας Μουσιωτίτσας και Κάτω Μουσιωτίτσας Τ.Κ Μουσιωτίτσας », με προϋπολογισμό

710.000,00 ΕΥΡΩ.  Το έργο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. Το έργο εμπίπτει στα ισχύοντα περί αντιστροφής Φ.Π.Α. βάσει του Ν 4281/2014 φεκ 160Α όπως ισχύει.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   289.897,27€ , ΤΕΧΝΙΚΑ 116.226,88€, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 95.609,94€ και ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 15.935,00€ με συνολικό προϋπολογισμό 710.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα, αναθεώρηση  ).

2 Προσφέρεται ελεύθερη, δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr,  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dodoni.gr.

 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΜΕ υπόδειγμα τύπου Β βάσει του Ν4412/2016. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2654360136,2654360138  FAX επικοινωνίας 2654360120.

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) στις  

 10 /5 /2021, ημέρα Δευτέρα     και ώρα 14:00μμ   με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ 2α του Ν. 4412/2016.

 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ η στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (υδραυλικά υπό πίεση) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Ειδικά για τους προσφέροντες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  1η τάξη και άνω ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (αγωγοί υπό πίεση)1η τάξη και άνω Κατά τα άλλα ισχύουν τα όσα αναγράφονται στην παράγραφο 22.Δ της διακήρυξης.

 

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.200,00 ευρώ με ισχύ αυτής  9 μηνών και 30ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

 1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ( ΠΡΩΗΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Προκαταβολή θα χορηγηθεί.

 

 1. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή .

 

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                                                               ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

                    

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 11:08

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech