Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018 07:07

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 07-12-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 7ην     του µηνός  ∆εκεµβρίου  του έτους 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.µ  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

1. Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας εκµίσθωσης  Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ ∆ραµεσιών 

2. Έγκριση  πρακτικού Ι διενέργειας  διαγωνισµού του έργου: Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις.

3. Κατακύρωση αποτελέσµατος 63700 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ   ∆ΗΜΟΥ ∆Ω∆ΩΝΗΣ”

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε γνωµοδότηση δικηγόρου (άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αριθµ.  229/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου υπόθεση Βάββα)

5. Ορισµός δικηγόρου (αγωγή Αφροδ. Τσίκου κ.λ.π Μονοµελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων)

6. Ορισµός δικηγόρου (έφεση Θεοδώρου Μπάκα κατά ∆ήµου ∆ωδώνης και Νικολάου Ζιάβρου) 

7. Ορισµός δικηγόρου (υπόθεση Μόζερ Αλεξάνδρας) 

8. Αναµόρφωση του ΟΠ∆ του ∆ήµου ∆ωδώνης οικ. Έτους 2018(239 ∆.Σ)

9. Ανάκληση της αριθµ. 179/2018 απόφασης και εκ νέου ανάθεσης αυτής λόγω µη τήρησης της παρ 1α του άρθρου 4 του Π.∆ 80/216

10. Ανάκληση της αριθµ. 180/2018 απόφασης και εκ νέου ανάθεσης αυτής λόγω µη τήρησης της παρ 1α του άρθρου 4 του Π.∆ 80/216

11. ΄Εγκριση  συµµετοχής  στη δαπάνη επέκτασης ΦΟΠ.

12. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για αναµόρφωση προϋπολογισµού    και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος οικον. έτους 2018

13. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: Αποκαταστάσεις οδών και Κοινοχρήστων χώρων Σκλίβανης και Τερόβου 70.000,00€

14. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: Εξωραϊσµός Κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ ∆ερβιζιάνων 47.000,00€

15. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την προµήθεια Μηχανηµάτων Έργου, οχηµάτων και συνοδευτικού εξοπλισµού του ∆ήµου ∆ωδώνης 263.800,00€

16. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας  Κοινοτικής ΄Εκτασης 4.023,34 τ.µ στην Τ.Κ Μουσιωτίτσας   

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech