Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 09:52

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24-09-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 24ην     του µηνός  Σεπτεµβρίου  του έτους 2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11,00 π.µ  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

1. Ορισµός δικηγόρου (δικάσιµος 26-09-2018 ∆ιοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων συζήτηση προσφυγής  του ∆ήµου για αποκοµιδή απορριµµάτων .

2. Ανάκληση των υπ΄ αριθµ. 130,131και 132/2018 αποφάσεων  .

3. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας εκµίσθωσης Κοιν. καταστήµατος Τ.Κ Αβγού.

4. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας εκµίσθωσης Κοιν. καταστήµατος Τ.Κ Μυροδάφνης.

5. Συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή συρµατοκιβωτίων στο Κουκλέσι  Ιωαννίνων ∆. ∆ωδώνης»

6. έγκριση πρακτικού διενέργειας διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη  δηµοσίευση του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν. 4412/16 (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)για την αναδείξει αναδόχου  για το έργου : Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης της Τ.Κ Πεστών 24.500,00€

7. έγκριση πρακτικού διενέργειας διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη  δηµοσίευση του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν. 4412/16 (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)για την αναδείξει αναδόχου  για το έργου : Αποπεράτωση σχολικού κτιρίου Τ.∆. Σενίκου 43.000,00€

8. Κατακύρωση αποτελέσµατος 60007 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για «∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων  και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011)»   

9.  Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για αναµόρφωση προϋπολογισµού οικον. έτους 2018. 

10. Ψήφιση πιστώσεων του κληροδοτήµατος Σπυρίδωνα Τζώρτζη Τ.Κ. Αρτοπούλας, Αγίου Ανδρέα, Μπαουσιών –Μπεστιάς εκπλήρωση σκοπού ( προικοδότηση κοριτσιών )

11. Έλεγχος δικαιολογητικών για την Οικονοµική ενίσχυση µαθητών – φοιτητών- σπουδαστών για το Σχολικό έτος  2016-2017 κληροδοτήµατος Νικ. ∆ηµήτρη  

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech