Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018 07:28

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31-08-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 31ην του µηνός Αυγούστου του έτους 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

1. Έγκριση ή µη Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισµό εκτέλεσης του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις –τσιµεντοστρώσεις Τ.Κ Τερόβου»

2. Έγκριση ή µη Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισµό εκτέλεσης του έργου: «Τοποθέτηση στέγης και εργασίες συντήρησης ∆ηµοτικού καταστήµατος, λοιπών ∆ηµ. Κτιρίων και ∆ηµοτικού Σχολείου Τ.Κ Κοπάνης»

3. Έγκριση ή µη Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισµό εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση- φωτισµοί ∆ηµ. Οδών και κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Μελιγγών»

4. «Έγκριση πρακτικού ΙI διενέργειας διαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για «∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011)»

5. Ορισµός δικηγόρου (13ο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προσφυγή πρώην ∆ήµου Σελλών και Υφυπουργού Ανάπτυξης και τροφίµων δικάσιµος 17-10-2018) Βέλλης

6. Ορισµός δικηγόρου (αγωγή Ελ. Πρέντζα δικάσιµος 24-10-2018)

7. Ορισµός δικηγόρου ( ∆άσος Λαγγιώτισσας)

8. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για την Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου οικον. έτους 2018

9. Αποδοχή δωρεάς (Εκτυπωτή Lexmark µε καινούργιο toner) φαρµακείο Χρήστου Τεφτίκ και Σία Ε.Ε)

10. Απ’ ευθείας µίσθωση καταστήµατος κληρ. Ν. ∆ηµήτρη

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech