• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση Ποκονομικής Επιτροπής στις 02-07-2018
Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018 10:52

Πρόσκληση Ποκονομικής Επιτροπής στις 02-07-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2αν του μηνός Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄87
1. Επικύρωση πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις –τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ Τερόβου»
2. Επικύρωση πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Τοποθέτηση στέγης και εργασίες συντήρησης Δημοτικού καταστήματος, λοιπών Δημ. Κτιρίων και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ Κοπάνης
3. Επικύρωση πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού του έργου :Συντήρηση- αποκατάσταση- φωτισμοί Δημ. Οδών και κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Μελιγγών» 
4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης , σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για το έργο: Αποπεράτωση σχολικού κτιρίου Τ.Δ. Σενίκου 43.000,00€ Κ.Α 15-7311.004 χρημ.ΣΑΕΠ 530 35.000+8000 ίδιοι πόροι 
5. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.
6. Ψήφιση πιστώσεων.
7. Ορισμός δικηγόρου (αγωγή Βασιλείου Δόση)
8. Ορισμός δικηγόρου (13ο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προσφυγή πρώην Δήμου Σελλών και Υφυπουργού Ανάπτυξης και τροφίμων) Βέλλης

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech