Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018 08:11

Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής 15-06-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 15ην του µηνός Ιουνίου του έτους 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87


1. Τριµηνιαία έκθεση οικον. επιτροπής ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού ∆΄ τριµήνου 2017.

2. Τριµηνιαία έκθεση οικον. επιτροπής ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού Α΄ τριµήνου 2018.

3. Ψήφιση πιστώσεων.

4. Ορισµός δικηγόρου (13ο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προσφυγή πρώην ∆ήµου Σελλών και Υφυπουργού Ανάπτυξης και τροφίµων) Βέλλης

5. Ορισµός ∆ικαστικού Επιµελητή( επιστροφή τιµολογίων Κ. Βλάχου).

6. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας Νεροτριβής Θεριακησίου.

7. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας εκµίσθωσης ∆ηµοτικής έκτασης Τ.Κ Μουσιωτίτσας .

8. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας εκµίσθωσης ∆ηµοτικής έκτασης Τ.Κ Πέρδικας

9. Αποδοχή ή µη γνωµοδότησης δικηγόρου Λάµπρου Αγγέλη για την υπόθεση ∆ηµ. Θεµελή

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech