• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 05-06-2018
Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 06:53

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 05-06-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 5ην του µηνός Ιουνίου του έτους 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού του ∆ηµόσιου Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού που διεξήχθη την 20/03/2018(αποσφράγιση οικον. προσφοράς) για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου παραποτάµιας περιοχής στον οικισµό Τύρια Τ.Κ Μπαουσιών»

2. Έγκριση 2ου Πρακτικού του ∆ηµόσιου Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού που διεξήχθη την 06/03/2018 για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Θεριακησίου»

3. Έγκριση 2ου Πρακτικού του ∆ηµόσιου Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού που διεξήχθη την 08/03/2018 για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «Βελτίωση δρόµου προς οικισµό Θαναίων Τ.Κ Τερόβου »

4. Έγκριση 2ου Πρακτικού του ∆ηµόσιου Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού που διεξήχθη την 29/03/2018 για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «Ανόρυξη νέων ερευνητικών γεωτρήσεων για τον εµπλουτισµό δικτύων ύδρευσης του ∆ήµου ∆ωδώνης »

5. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: Αποπεράτωση σχολικού κτιρίου Τ.∆. Σενίκου 43.000,00€ Κ.Α 15-7311.004 χρηµ.ΣΑΕΠ 530 35.000+8000 ίδιοι πόροι

6. Απόφαση Οικον. Επιτροπής για επιβολή τέλους χρήσης παραχώρησης πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων µε απόφαση ∆.Σ χωρίς δηµοπρασία (άρθρο 66 N. 4483/2017 (ΦΕΚ 107).

7. Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας Κοιν. πλατείας Κοπάνης (το τµήµα που αφορά την περιφραγµένη αυλή του καταργηµένου Σχολείου) για τη διενέργεια πανηγυριού.

8. Ορισµός ∆ικαστικού Επιµελητή ( επιστροφή τιµολογίων Κ. Βλάχου)

9. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για την Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2018 .
10. Έγκριση όρων και καθορισµός ποσού οικονοµικής ενίσχυσης µαθητών –σπουδαστών και φοιτητών ανεξαρτήτως βαθµίδας εκπαιδεύσεως ήτοι στοιχειώδους, µέσης, ανώτερης και ανώτατης καθώς και για όσους παρακολούθησαν µεταπτυχιακά προγράµµατα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για το σχολικό ή ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 από έσοδα του κληροδοτήµατος Νικολάου ∆ηµήτρη Τ.Κ Κουµαριάς )

11. Ψήφιση πιστώσεων ( 300,00€ προϋπολογισµού κληροδοτήµατος Νικ. ∆ηµήτρη για πληρωµή Λ. Καρρά (υπόθεση Μπεράτη)

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech