Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020 07:38

Πρόσκληση για Δ.Σ. στις 23-12-2020 (Τακτική Συνεδρίαση)

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/τ.Α/11-03-2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899) και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί. Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 19.00 έως 21.00. Θα σας αποσταλουν πριν την συνεδρίαση link καθώς και οδηγίες σύνδεσης

H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                           

                                                                

 

       ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ                                                                                                  

Κοινοποίηση:

  1. Χρήστο Αν. Ζούπα

    Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

  1. Οικονομική Υπηρεσία

3.Υπηρεσία Φωτισμού και καθαριότητας

  1. Υπηρεσία ύδρευσης

Συνημμένα

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Α΄ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Δήμαρχος

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

1.   ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.   ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.   ΣΠΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)

4.    ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5.   ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6.   ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.    ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.    ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

9.    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

12.  ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

13.  ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

14.ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.  ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

18.ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

19. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20. ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

Γ΄ Πρόεδροι  Κοινοτήτων Δήμου Δωδώνης

 

 

 

 

                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ   

 

ΘΕΜΑ 1: 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2020

Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2: Καθορισμός τελών ύδρευσης  για το οικον. έτος 2021 και στο εξής:

Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3: Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικον. έτος 2021 και στο εξής.

Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech