Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020 07:29

Πρόσκληση για Δ.Σ. στις 23-12-2020 (Ειδική Συνεδρίαση)

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκαν με  τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019,σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ) όπως και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/τ.Α/11-03-2020,όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899)  και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την την 23η  του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη   και ώρα 18.00   για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα  της ημερήσιας  διάταξης που  ακολουθεί

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 18.00 έως 19.00.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.30, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Θα σας αποσταλουν πριν την συνεδρίαση  link  καθώς και οδηγίες σύνδεσης

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

           

                                                                

         ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ                                         

 Κοινοποίηση:

  1. Χρήστο Αν. Ζούπα

Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου            

  1. Οικονομική υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες
  2. Μαρία Μασλουμίδου υπεύθυνη διπλογραφικού του

Δήμου για να παραστεί στην συνεδρίαση του Δ.Σ

  1. Προέδρους –Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 του    Δήμου για ενημέρωσή τους και ανάρτηση

 στις Τοπικές Κοινότητες.

  1. Βαρλάμη Η. Βασίλειο Ορκωτό Ελεγκτή

Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ icra

 Πατησίων 81 & Χέυδεν 8

Ταχ. Κώδικας 104 43  Αθήνα

( Για να παραστεί στην συνεδρίαση του Δημοτικού

   Συμβουλίου)

Συνημμένα

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

                                                               

 

 

 

Α΄ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ  Δήμαρχος

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

1.    ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.   ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.   ΣΠΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)

4.    ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5.   ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6.   ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.    ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.    ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

9.    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

12. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

13. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

14. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

18.ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

19. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20. ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

 

Γ΄ Πρόεδροι  και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δωδώνης

 

 

 

 

Δ΄ Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων Νέων:

 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

       

Θέμα  : Έγκριση  Ισολογισμού του Δήμου Δωδώνης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, 9η χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2019), καθώς και Απολογισμού του Δήμου Δωδώνης χρήσης έτους 2019

Εισηγητής:   Δημήτριος Δημάκης  Αντιδήμαρχος

                     Μαρία Μασλουμίδου Αναπληρώτρια Προισταμένη τμήματος

                                      Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου

 

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech