Τρίτη, 04 Ιουλίου 2023 08:36

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ Κύριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο :

  • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΒΓΟΥ, ΚΡΥΦΟΒΟΥ,  ΜΟΛΥΒΑΔΙΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ»

 

Ο Δήμος Δωδώνης, κατ’ εφαρμογή :

1) Του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με  το άρθρο 108 Ν 4782/2021

2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

 

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr , για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών)   του άρθρου 8 του Ν.4782/2021, του διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών

και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

Προϋπολογισμού    3.964.000,00 Ευρώ (Το έργο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.)

Το έργο χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ .

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον K.A. 63-7312.003 του προϋπολογισμού Δήμου Δωδώνης

Το έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για μεταφορά νερού σε τοπικές κοινότητες της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που  είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜηΜΕΔ, με την αριθ. 23/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

 

Ευαγγελία Ζητούνη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Νικόλαος Βλάχας Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ

 

Με αναπληρωτές τους:

 

Χρυσαυγή Κοτρώτσου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Ευγενία Γεωργαλή  Γεωτεχνικός ΠΕ

 

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της

επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την  ΤΕΤΑΡΤΗ  5-7-2023 και ώρα 8:00 π.μ.

μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα  του Δήμου :  www.dodoni.gr 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                       Ο Αν/της Προϊστάμενος  Τμήματος

                                                                                       Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών

                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                    Γιώργος Ναούμ                                

                                                                                           Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech