• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Ανακοινώσεις
 • Νέα - Δελτία Τύπου
 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5547/21-08-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020 10:34

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5547/21-08-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων Κύριο

 

 

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αγία Κυριακή Θεριακησίου 25/08/2020

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 5700

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ                                                      

                

Ταχ. Δ/νση: Αγία Κυριακή Θεριακησίου

Τ.Κ. : 45500

Πληροφορίες: Θεοδωρής Αναστάσιος

Τηλέφωνο: 2654360125

Fax: 2654360120

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5547/21-08-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α'138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν. 4713/2020 (Α'147)
 2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α' 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α' 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α'87), όπως ισχύουν.
 5. Την ΚΥΑ 50175/07.08.2020 (ΦΕΚ 3324/07.08.2020 τεύχος Β’) Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
 6. Την ΚΥΑ 51938/18.08.2020 (ΦΕΚ 3447/18.08.2020 τεύχος Β’): Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (Β’ 3324)
 7. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-08-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
 8. Τις ανάγκες του Δήμου Δωδώνης σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας.
 9. Την αρ. πρωτ. 5547/21-08-2020 ανακοίνωση του Δήμου Δωδώνης για την πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Δωδώνης

10.Την αρ. 52878/21-8-2020 (ΦΕΚ 3485/22-08-2020 τ. Β΄) νέα ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»

 1. 11. Το αρ. πρωτ. 52879/21-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

 

 

Γνωστοποιεί

Ότι με την αρ. 52878/21-8-2020 (ΦΕΚ 3485/22-08-2020 τ. Β΄) νέα ΚΥΑ τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινή υπουργικής απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»  και συγκεκριμένα:

Α. Το σημείο α) Εμπειρία του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Εμπειρία

Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών, μοριοδοτείται ως εξής:

Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία.»

Β. Στο τέλος του άρθρου 5 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ειδικώς για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, οι φορείς αναζητούν αυτεπαγγέλτως τη σχετική βεβαίωση από τις οικείες σχολικές επιτροπές, προκειμένου για την κατάταξη των υποψηφίων

 

Επίσης, βάσει του αρ. πρωτ. 52879/21-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων» στην περίπτωση που υποψήφιοι απασχολήθηκαν στο αντικείμενο πριν το 2011, προσκομίζουν βεβαιώσεις από το Διευθυντή της μονάδας στην οποία απασχολήθηκαν στην σχολική επιτροπή και η σχολική επιτροπή βεβαιώνει για το σύνολο της εργασίας.

 

Επισημαίνεται ότι:

 • Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις με το παλιό έντυπο, οι αιτήσεις αυτές θα γίνουν δεκτές.
 • Οι υπόλοιποι καλούνται να υποβάλουν το νέο έντυπο ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.
 • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Δωδώνης :atheodoris@1322.syzefxis.gov.gr ισχύει ως έχει. Συνεπώς η υποβολή των αιτήσεων λήγει την 26-08-2020

 

                                                                                                                                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                            ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech