• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Ανακοινώσεις
 • Νέα - Δελτία Τύπου
 • Διακήρυξη ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΟΥ
Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020 10:54

Διακήρυξη ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΟΥ Κύριο

 1. Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΟΥ», με προϋπολογισμό 70.000,00 ΕΥΡΩ. με Φ.Π.Α. 24%

 Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 3.263,50€ ΤΕΧΝΙΚΑ  7.718,20 € και  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  30.594,00 €, με συνολικό προϋπολογισμό 70.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα, αναθεώρηση  & ΦΠΑ 24%).

 1. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς όπως και όλα τα έγγραφα του έργου και του διαγωνισμού , ελεύθερα από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dodoni.gr.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 18-08-2020. , ημέρα Τρίτη και ώρα 12 π.μ. με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού Saars Covid-2 η υποβολή των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο  είτε με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε με κατάθεση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δωδώνης (τηλ 2654360100) κατά τις ώρες λειτουργίας του και  έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών και όχι ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, προς αποφυγή συνωστισμού βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 

 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

4.1 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ    και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε)Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών ενοτήτων

 

4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Ειδικά για τους προσφέροντες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Α1 τάξη και άνω) καθώς και τα αντίστοιχα πτυχία των μητρώων περιφερειακών ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακών μητρώων).Κατά τα άλλα ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 23.4 της διακήρυξης.

 

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.129,00 ευρώ με ισχύ αυτής  6 μηνών και 30 ημερών έως 19/03/2021  από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

 1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 70.000,00€ Υπόλοιπα ΣΑΤΑ & Έκτακτες Ενισχύσεις Κ.Α. 30-7323.237)  Προκαταβολή δε  θα χορηγηθεί.

 

 1. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή .

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech