• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου
  • Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη των έκτακτων και επειγουσών αναγκών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κρυφοβού
Δευτέρα, 08 Ιουνίου 2020 08:15

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη των έκτακτων και επειγουσών αναγκών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κρυφοβού

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη των έκτακτων και επειγουσών αναγκών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κρυφοβού.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2020

2. Τι έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που προέκυψαν στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κρυφοβού


Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των έκτακτων και επειγουσών αναγκών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κρυφοβού και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός Θέσης: 101 
Υπηρεσία: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ 
Έδρα υπηρεσίας :ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΡΥΦΟΒΟΥ
Ειδικότητα: ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
Διάρκεια σύμβασης : 4 ΜΗΝΕΣ (από την υπογραφή της σύμβασης) 
Αριθμός ατόμων : 1


ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης : 101
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα : Πτυχίο ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

Για την θέση με κωδικό: 101 (1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Δωδώνης (Α' βαθμός εντοπιότητας) (2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων δήμων του Νομού Ιωαννίνων (Β' βαθμός εντοπιότητας) (3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών νομών της χώρας (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας)


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πτυχίο Παιδαγωγού Π.Ε Δημοτικής Εκπαίδευσης 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 3. Πιστοποιητικό εντοπιότητας Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δωδώνης (Αγία Κυριακή Θεριακησίου) ήτοι από το Σάββατο 06/06/2020 έως και την Παρασκευή 12/06/2020. Για περισσότερες πληροφορίες: 2654360144.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στον χώρο ανακοινώσεων χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δωδώνης όπου εδρεύει η Κοινωφελής Επιχείρηση καθώς και στο Πρόγραμμα « Διάυγεια»Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 08 Ιουνίου 2020 08:23

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech