• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ Δ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΒΕΝΙΩΝ»
Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019 07:22

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ Δ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΒΕΝΙΩΝ» Κύριο

Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ Δ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΒΕΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 74.000,00 ΕΥΡΩ. με Φ.Π.Α. 24%

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.243,70€,ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 9.465,00€, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  27.649,00€, και  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  4.600,00 €, με συνολικό προϋπολογισμό 74.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα, αναθεώρηση  & ΦΠΑ 24%)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς όπως και όλα τα έγγραφα του έργου και του διαγωνισμού , ελεύθερα από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dodoni.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/12/2019  , ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00    π.μ. με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019 07:32

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech