Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 05:09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ο Δήμαρχος Δωδώνης

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και τις διατάξεις του άρθρου 243 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/207 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019).
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 μέχρι και 17 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 4. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου Δωδώνης σε θέματα επικοινωνίας, τουριστικής προβολής, ανάδειξης και εξωστρέφειας του Δήμου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,

γνωστοποιεί  ότι πρόκειται να προσληφθεί ένας (1) Ειδικός Σύμβουλος με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, στον τομέα της ειδικότητάς του και, πιο συγκεκριμένα, σε ζητήματα που αφορούν την προβολή και την τουριστική ανάπτυξη, την επικοινωνία του Δήμου, την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ξένους φορείς και συλλογικά όργανα αλλά και την ανάπτυξη έργων με χρήση νέων τεχνολογιών.

Παράλληλα, θα παρέχει υπηρεσίες αναφορικά με ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαμόρφωση, επεξεργασία και διαχείριση επιχειρηματικών προγραμμάτων κάθε μορφής που αφορούν τις δραστηριότητες του Δήμου, τη σύνταξη εκθέσεων και την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων και τη στατιστική τεκμηρίωση της οικονομικής θέσης και προοπτικής του Δήμου.

Για την κάλυψη της θέσης απαιτείται πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση σε θέσεις οργανωτικής ευθύνης 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α. Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β. Πτυχίο ή δίπλωμα Π.Ε. Οικονομικών Επιστημών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης, ανάλογου με τα αντικείμενα απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στον τομέα της επικουρίας.

Γ. Καλή γνώση αγγλικών.

Δ. Γνώση Λογιστικής και Στατιστικής.

Ε. Αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας, βαθμός πτυχίου, κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανόμενων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητά τους ως πρώην αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

      Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Δημάρχου Δωδώνης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007) και θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

      Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

       Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα και την εμπειρία τους, πρέπει να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δωδώνης, ή την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Γραφείο Δημάρχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

       Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών.
 • Αποδεικτικά εμπειρίας.
 • Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα τους.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007.

 

Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, για να γίνουν δεκτές ως εμπρόθεσμες, πρέπει να έχουν ταχυδρομηθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής η σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου της αποστολής.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωδώνης, να αναρτηθεί στον ιστοχώρο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας του Νομού Ιωαννίνων.

 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

 

 

ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 05:19

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech