• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή 25/02/2021 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ.πρωτ. : 1165 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Προς Τον κ. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 26ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι η προθεσμία ανάρτησης στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για θέματα προσωπικού λήγει στις 01-03-2021 1.Καθορισμός πρόσθετων προσόντων των…
Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 12:55

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή στις 23-02-2021

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 23ην Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) Έγκριση πρακτικού IΙΙ- κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου οικον. έτους 2021 Επικύρωση της αριθμ. 1/2020 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δωδώνης με θέμα Έγκριση απολογισμού Β/θμιας εκπαίδευσης από 01-01-2019 έως 31-12-2019 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι Επιτροπής διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)την 13ην Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 1. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών-Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οικον. Έτους 2020 –Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού 2. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου : Εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Δερβιζιάνων του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο την ΜΑΙCON-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 3. Έγκριση…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech