• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26ην Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 1. Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών ΠΑΑ 2014-2020 Δράση 19.2.4 74.396,90€ 2. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Δωδώνης 3. Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ…
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 11:49

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-02-2020

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17 την του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Λύση σύμβασης με Κυνηγητικό Σύλλογο Ιωαννίνων για Ορεινό Καταφύγιο Ολύτσικας.2. Εξειδίκευση πιστώσεων (εκδηλώσεις- τοπικές γιορτές του Δήμου )3. Ορισμός δικηγόρου (αγωγή Ρούκα Αριστέα- Τρίχα Ελένης- Σιόντη Βασιλικής και Αρβανίτη Αικατερίνης ) δικάσιμος 4-3-20204. Ορισμός δικηγόρου ( Συμβούλιο Επικρατείας Δάσος Μελιάς 27-05-2020)5. Ορισμός Δασολόγου για σύνταξη…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 1. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου: Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου από Ψήνα προς Σμολίτσα 2. Ορισμός ετήσιας διμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή κληρώσεων μελών Επιτροπής διαγωνισμών ΜΗΜΕΔ 3. Ορισμός επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: «Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Κρυφοβού & Σερβιανών 4. Έγκριση…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι θα πρέπει να γίνει κατακύρωση του διαγωνισμού και να υπογραφεί ή σύμβαση με τον ανάδοχο για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των αυτοκινήτων μηχανημάτων κ.λ.π οικον. έτους 2020 και να εγκριθούν τα πρακτικά των συνεχιζόμενων έργων για την…
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019 11:51

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23-12-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 1. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις –Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ Τερόβου ανάδοχος Γέροντας Αλέξανδρος 2. ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: Ασφαλτοστρώσεις –Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ Τερόβου ανάδοχος Γέροντας Αλέξανδρος 3. Ορισμός δικηγόρου ανεπιτήρητα ζώα 4. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 1. ΄Εγκριση πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου για το οικον. Έτος 2020 2. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Αποκαταστάσεις οδών και Κοινοχρήστων χώρων Πολυγύρου, Ψήνας Δραγοψάς 70.000,00€ Κ.Α 30-7323.240 (ΣΑΤΑ ΠΟΕ & ΣΑΕ 055) 3.…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech