Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 08:52

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-10-2019

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα την 18ην      του μηνός  Οκτωβρίου   του έτους 2019 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

1. Επικύρωση ή μη Ι πρακτικού  ανοικτού διαγωνισμού για Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω Δημοσίων συμβάσεων   

2. Επανάληψη ή μη διαγωνισμού  του έργου: Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου από Ψήνα προς Σμολίτσα» 

3. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Οικον. έτους 2019

4. Ψήφιση πίστωσης 111,60€ κληροδ. Τζώρτζη 5. Αποδοχή γνωμοδότησης   (  μίσθωση  ακινήτου κληρ, Θεοχάρη Ζηκίδη)