Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018 10:57

Πρόσκληση Δ.Σ. 13-09-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 5 του Ν.
3852/2010, σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –
Αθηνών) την 13ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.
Το κατεπείγον για το Πρώτο θέμα οφείλεται στο γεγονός ότι ο Δήμος Δωδώνης
θα πρέπει να καταθέσει την πρόταση το συντομότερο δυνατό για να λάβει σειρά
προτεραιότητας στην χορήγηση του δανείου και για το δεύτερο για την έγκαιρη
κατάθεση της πρότασης.
Για τα επόμενα τέσσερα θέματα το κατεπείγον οφείλεται στο γεγονός ότι ο Δήμος
Δωδώνης θα πρέπει να καταθέσει την πρόταση του μέχρι 17-09-2018 και μέχρι
σήμερα δεν έχει δοθεί σχετική παράταση.