Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 04 Μαΐου 2018 07:47

Πρακτικό ματαιωθείσας συνεδρίασης στις 30-04-2018

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 30ην του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 21.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης, μετά από την υπ’ αριθ. 2821/213/26-04-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους   Πρόεδρους  και  Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας,  όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 95  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010.       Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα  στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.             Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει η νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2016-ΦΕΚ Α΄114), δεδομένου ότι σε σύνολο  «27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «12»  μέλη

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 04 Μαΐου 2018 07:54