Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016 08:38

Πρακτικό ματαιωθείσας συνεδρίασης

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 22αν του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης, μετά από την υπ’ αριθ. 3215/18-04-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει η νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2016-ΦΕΚ Α΄114), δεδομένου ότι σε σύνολο «27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «12» μέλη, ήτοι:
Παρόντες Απόντες
1. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Πρόεδρος Δ.Σ)
2. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
3. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
(Αντιδήμαρχος)
4. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
5. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Αντιδήμαρχος)
6. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
7. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
9. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σ
10. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
12. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
1.NTAΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
2. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(Γραμματέας Δ.Σ)
3. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
10. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
11. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
Πρακτικό ματαιωθείσας συνεδρίασης 1
12. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13.ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
15. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και κλήθηκαν νόμιμα
Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών,
σύμφωνα με του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν.
3463/2006).
Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Ρουσόπουλος Χαράλαμπος –
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Υπάλληλος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε
θέματα της αρμοδιότητάς του.
Μετά την διαπίστωση της έλλειψης απαρτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 96 παρ. 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/2016-ΦΕΚ Α΄ 114) για την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου έλυσε την συνεδρίαση.
Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 4 του
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2016) συντάχθηκε το παρών
πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Τα Μέλη
(Τ.Σ.Υ) (Τ.Υ)
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ακολουθούν Υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
Πρακτικό ματαιωθείσας

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech