Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2015 08:56

Ανάρτηση ανακοίνωσης του ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με αριθμό 45578 / 3983 και θέμα: " Για την ανάθεση ̟παρ’ ε̟πιτρο̟ής, µε λήψη κλειστών ̟προσφορών µίσθωσης ενός (1) Λαστιχοφόρου ή Ερ̟υστριοφόρου Φορτωτή, ελάχιστης ι̟̟οδύναµης 90 HP. "

     "Προκειµένου η Υ̟ηρεσία µας να προβεί στην ανάθεση εργασιών για την «Συντήρηση δασικών δρόµων – άρση κατα̟τώσεων- ∆ηµοσίων ∆ασών ̟εριοχής ∆ήµων Βορείων Τζουµέρκων και ∆ωδώνης » για το έτος 2015 και λόγω του ε̟πείγοντος της εκτέλεσης των έργων αντι̟πυρικής ̟ροστασίας της τρέχουσας αντι̟πυρικής ̟εριόδου, η αρµόδια ε̟πιτρο̟πή του αρθρ. 9 του Π.∆. 437/81, θα δεχθεί κλειστές ̟προσφορές για τη µίσθωση ενός (1) Λαστιχοφόρου ή Ερ̟πυστριοφόρου Φορτωτή ελάχιστης ι̟̟ποδύναµης 90 HP α̟πό Πιστώσεις Πράσινου Ταµείου (Ειδικού Φορέα ∆ασών) έτους 2015 την 7η  του µηνός Αυγούστου, ηµέρα Παρασκευή του έτους 2015 και ώρα 11:00 ̟π.µ. (λήξη κατάθεσης ̟προσφορών), χωρίς άλλη ανακοίνωση. (Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο έγγραφο παρακάτω)"

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2015 09:24