Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023 10:21

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κύριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αγ. Κυριακή  10 / 10 / 2023

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                             Αρ. Πρωτ:  7154

ΔΗΜΟΣ  ΔΩΔΩΝΗΣ

 

 

 

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 • ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

 

Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Διακηρύσσει

 

Ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την

 

 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δωδώνης και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2024

 

 

 

 

Ο Δήμος Δωδώνης  διακηρύττει ότι την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 (καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών) με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: Συστ. Αριθμός: 242164), θα διεξαχθεί Ανοιχτή Ηλεκτρονική Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 κ.ά., όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δωδώνης και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2024».

 

H προμήθεια συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες CPV

 • 09135100-5 : Πετρέλαιο Θέρμανσης
 • 09132100-4 : Βενζίνη Αμόλυβδη
 • 09134100-8 : Πετρέλαιο Ντίζελ
 • 09133000-0 : Υγροποιημένο αέριο κίνησης πετρελαίου (LPG)
 • 24951000-5 : Λιπαντικά
 • 33692100-8 : Διαλύματα έγχυσης (Adblue)

 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών

 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της προμήθειας, με βάση τη από 19/9/2023   τεχνική περιγραφή ανέρχεται στο ποσό των 230.999,36 ΕΥΡΩ (Με ΦΠΑ).

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Δωδώνης με προϋπολογισμό 197.000,00 €, η Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προϋπολογισμό 22.000,00 €, και η Κοινωφελής επιχείρηση με προϋπολογισμό 12.000,00 €. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον  προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024  των ανωτέρω φορέων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωδώνης www.dodoni.gr. Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.

 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ βάσει τιμής  της ΕΑΑΔΗΣΥ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

 

 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό Δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 3.725,79 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Δωδώνης. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες..

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και όσα αναγράφονται στα άρθρα 2.2.7 και  2.4 της διακήρυξης.

 

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Δωδώνης αρμόδιος Υπάλληλος Παπαδημητρίου Σπύρος  (τηλ.: 2654360100, Φαξ: 2654360120), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

 

 

ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech