Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 09:59

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: «Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Δωδώνης – Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Αβγού, Κρυφοβού, Μολυβαδιάς , Ποταμιάς» Κύριο

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ: https://www.dodoni.gr/enimerosi/anakoinoseis/nea-deltia-tipou/item/2637-tropopoiimeni-perilipsi-diakiryksis-tou-ergou-veltiosi-ypodomon-diktyon-ydrefsis-dimou-dodonis-antikatastasi-diktyon-ydrefsis-avgoy-kryfovoy-molyvadias-potamias

 

 

Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση του έργου « Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Δωδώνης – Αντικατάσταση δικτύων ύδρευση Αβγού, Κρυφοβού, Μολυβαδιάς, Ποταμιάς », με προϋπολογισμό 1.595.000,00 ΕΥΡΩ.  Το έργο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. Το έργο εμπίπτει στα ισχύοντα περί αντιστροφής Φ.Π.Α. βάσει του Ν 4281/2014 φεκ 160Α όπως ισχύει.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   681.046,42€ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 207.820,30€, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 275.440,45€ με συνολικό προϋπολογισμό 1.595.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα, αναθεώρηση  ).

2 Προσφέρεται ελεύθερη, δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr,  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dodoni.gr.

 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΜΕ υπόδειγμα τύπου Β βάσει του Ν4412/2016. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2654360133,2654360138  FAX επικοινωνίας 2654360120.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) στις   14    /  5 /2021, ημέρα Παρασκευή     και ώρα 14:00   με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ 2α του Ν. 4412/2016.
  2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ η στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (υδραυλικά υπό πίεση)  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Ειδικά για τους προσφέροντες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  2η τάξη και άνω ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (αγωγοί υπό πίεση)2η τάξη και άνω Κατά τα άλλα ισχύουν τα όσα αναγράφονται στην παράγραφο 22.Δ της διακήρυξης.

 

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 31.900,00 ευρώ με ισχύ αυτής  9 μηνών και 30ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

  1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ( ΠΡΩΗΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Προκαταβολή θα χορηγηθεί.

 

  1. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Δέκα Οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή .

 

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                                                               ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 11 Μαΐου 2021 16:05