• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16  του μηνός Μαΐου του έτους 2016 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄871. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για απάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011)»2. ΄Ελεγχος δικαιολογητικών της ΒΛΑΧΑΣ Π.Σ ΑΤΕ για την υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης»3. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016.4.…
Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 07:11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 21-04-2016

     Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 21  του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,45 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οικον. έτους 20152. Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος «πρατήριο άρτου –γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής της ρόσου Γιαννούλας του Θωμά στην Τ.Κ ερβιζιάνων»
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 21  του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Συγκρότηση επιτροπή φυσικού εδάφους του έργου: Συντήρηση οδού Κάτω Λίππα- Αχλαδέα»2. Συγκρότηση επιτροπή φυσικού εδάφους του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ Μυροδάφνης»3. Έλεγχος δικαιολογητικών της R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε για την υπογραφή της σύμβασης του έργου ιαπλάτυνση- Βελτίωση κεντρικού δρόμου Τ.Κ Κωστάνιανης4. ΄Εγκριση μελέτης « ιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παραποτάμιας περιοχής στον οικισμό Τύριας Μπαουσιών»5. Καθορισμός όρων…
Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 11:20

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 28-03-2016

               Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα την  28ην     του μηνός    Μαρτίου  του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) Ανάθεση μελετών Ανάθεση έργων τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2016 Εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016
Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016 11:24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17-03-2016

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης»2.Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου : «Διαπλάτυνση- βελτίωση κεντρικού δρόμου Τ.Κ Κωστάνιανης»3.Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου 600Μ2 για τη δημιουργία Σταθμού Βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο ύψωμα «ΠΑΤΩΜΑΤΑ» Τ.Κ Κοπάνης4. Ανάθεση μελετών5.Ανάθεση έργων τεχνικού προγράμματος…
Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 10:34

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22-02-2016

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 22 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Έλεγχος δικαιολογητικών αναδόχου Ντούλια Ασφαλτόστρωση εσωτερικούοδικού δικτύου Τ.Κ Μελιγγών2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Ολοκληρωμένο σύστημαέγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρουωδώνης3. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση δρόμου προς Μαντείο»4. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: «Ολοκλήρωση οδούπρος Βουλιάστα»5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης πλατεία Τ.Κ Κοπάνης…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech