Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Επιτροπών

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,45 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Γνωμοδότηση σε αίτημα της Ιονίας Οδού σχετικά με την κατασκευή «Οδού πρόσβασης σε υδατοδεξαμενή στην περιοχή Πέρδικα
Ιωαννίνων, ως ανεξάρτητο από την Ιόνια οδό έργο(Δασική οδοποία)
2. Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος «Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς Οινοπνευματωδών ποτών- επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» στον Γεωργιάδη Νικόλαο του Κων/νου στην Τ.Κ Κοπάνης
3. Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος «Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς Οινοπνευματωδών ποτών- επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» στην Αγγελική Κολιγιάννη του Δημητρίου στην Τ.Κ Βαργιάδων
 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την
28η του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Ορισμός δικηγόρου Σύνταξη γνωμοδότησης υπόθεση Παύλου Ντάφλου)
2. Ορισμός δικηγόρου (αγωγή Αποστόλου Ορφανού κατά Δήμου πληρωμή έργου)
3. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 3-5-2017 Απαλλοτριώσεις Πεστών Αγ.Τριάδας ,Σκλίβανης οδική σύνδεση Ιόνιας με γέφυρα πλάκας)
4. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση πλατείας Τ.Κ Κοπάνης
5. Ψήφιση πιστώσεων
6. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση μικρών έργων τεχνικού προγράμματος του Δήμου
7. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2017
8. Ανάκληση της 194 παρ 6/2016 απόφασης της Οικον. Επιτροπής που αφορά το έργο: Αποκατάσταση τοπικών οδών Βαλανιδιάς
4.000,00€

Καλείστε να προσέλθετε στην δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 13ην του µηνός Μαρτίου του έτους 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10,45 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Εκλογή Αντιπροέδρου για το υπόλοιπο της ∆ηµοτικής περιόδου (0603-2017 έως 31-08-2019)

2. Έκθεση πεπραγµένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οικον. έτους 2016

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 13:27

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13-03-2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 13ην του µηνός Μαρτίου του έτους 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

1. Εκλογή Αντιπροέδρου για το υπόλοιπο της ∆ηµοτικής περιόδου (06-03-2017 έως 31-08-2019)

2. Ακύρωση δηµοπράτησης του έργου: Βελτίωση δρόµου προς οικισµό Θαναίων Τ .Κ Τερόβου της 14ης Μαρτίου 2017

3. Ορισµός δικηγόρου

4. Ορισµός Συµβολαιογράφου

5. Ψήφιση πιστώσεων

6. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 
28ην  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11,30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Επικύρωση της αριθμ. 21/2017 απόφασης Δημάρχου
2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής
3. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017
4. Ορισμός δικηγόρου
5. Συγκρότηση Επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου Βελτίωση δημοτικών οδών Τ.Κ Τερόβου
6. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασία Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ Μαντείου
7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ Αρτοπούλας
8. Ψήφιση πιστώσεων

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 31ην του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87


1. Επικύρωση της αριθµ. 5/2017 απόφασης ∆ηµάρχου (ανάθεση εργασιών αποχιονισµού)

2. ΄Εγκριση τοπογραφικής αποτύπωσης και οριοθέτησης οδού στην Τ.Κ Κρυφοβού

3. ΄Εγκριση µελέτης αποτύπωσης ρέµατος από γέφυρα Εγνατίας οδού έως γέφυρα Χελιµόδι.

4. Ορισµός δικηγόρων (ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 5 Απριλίου 2017 κοιν Κουµαριάς αναίρεση της 53/2010 απόφασης Εφετείου Ιωαννίνων)

5. ∆ιακοπή εκµίσθωσης Κοιν. Καταστήµατος (Α-10) κληροδοτήµατος Νικ. ∆ηµήτρη από Γιαννάκη Σπύρο

6. Σύνταξη προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 κληροδοτήµατος Θεοχάρη Ζηκίδη.

7. Σύνταξη προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 κληροδοτήµατος Νικολάου ∆ηµήτρη.

8. Σύνταξη προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 κληροδοτήµατος Σπ. Τζώρτζη.

9. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για την Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2017

10. Επικύρωση- κατακύρωση διαγωνισµού για ην προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών οικον. έτους 2017

11. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόµενων έργων – εργασιών- µελετών

12. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας εκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης 9.5 στρεµµάτων στην Τοπική Κοινότητα Μουσιωτίτσας ,τµήµα του υπ΄αριθµ. 273 τεµαχίου χέρσου κοινού διανοµής 1961»

Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την
28 του μηνός εκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13,30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Ψήφιση πιστώσεων
2. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή( τυροκομείο ραμεσιών (Παππά- Κρανάς)
3. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του
Τοπικού ιαμερίσματος Μελιάς»
4. «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016 (αποδοχή
πίστωση 44.213,58€ Κ.Α 00-6711 Σχολικές επιτροπές - δικηγόροι)
5. Σύνταξη προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Προγράμματος ράσης του Δήμου .

Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την
28 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 13 εκεμβρίου 2016 .)
2. «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016»
3. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση του έργων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 163 του .3463/2006(Δ.Κ.Κ) σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 28 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Θέμα : Έγκριση Ισολογισμού του Δήμου Δωδώνης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 5η χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015), καθώς και Απολογισμού του Δήμου Δωδώνης χρήσης έτους 2015 

Εισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α ΄ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Δήμαρχος
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ
1. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
7. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
8. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
9. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
10. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
14. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
16. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
21. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
22. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
23. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
27. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ΄ Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Δήμου Δωδώνης
Δ΄ Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων Νέων:
1.ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρώην Δήμου Αγίου Δημητρίου
2. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Πρώην Δήμου Δωδώνης
3. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πρώην Δήμου Σελλών
Για να παραστούν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01- 2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/200

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 
12 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

1. Έλεγχος δικαιολογητικών της ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕΕ, για την υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού
δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του Τ.. Μελιάς» (105)
2. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων στη θέση «Μηλιά» Τ.Κ
Κρυφοβού για την ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοτικής έκτασης 8.000 τ.μ στη θέση «Μεγαλοχώραφο» ,τμήμα του υπ΄αριθμ. 300Α
τεμαχίου της Τ.Κ Κρυφοβού
4. Ψήφιση πιστώσεων
5. Ορισμός δικηγόρου
6. «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016»
7. Διακοπή μίσθωσης γραφείου Α-11 Ν. Ζέρβα 4-6 κληροδοτήματος Νικ. Δημήτρη 21-10-2013 μίσθωση ( ΘΑΝΟΣ ΠΕΠΠΑΣ και
ΡΕΜΕΝΤΖΟ ΕΠΕ
8. Αίτημα για συστέγαση της εταιρείας ΠΑΣΗΠΕΙΡ6ΤΙΚΗ με εταιρεία ΡΕΜΕΝΤΖΟ ΕΠΕ στο γραφείο Α-12
9. Ψήφιση πιστώσεων του κληροδοτήματος Σπυρίδωνα Τζώρτζη Τ.Κ. Αρτοπούλας, Αγίου Ανδρέα, Μπαουσιών –Μπεστιάς
εκπλήρωση σκοπού.
    Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120