Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Επιτροπών

Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την
28 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 13 εκεμβρίου 2016 .)
2. «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016»
3. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση του έργων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 163 του .3463/2006(Δ.Κ.Κ) σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 28 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Θέμα : Έγκριση Ισολογισμού του Δήμου Δωδώνης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 5η χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015), καθώς και Απολογισμού του Δήμου Δωδώνης χρήσης έτους 2015 

Εισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α ΄ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Δήμαρχος
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ
1. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
7. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
8. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
9. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
10. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
14. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
16. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
21. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
22. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
23. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
27. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ΄ Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Δήμου Δωδώνης
Δ΄ Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων Νέων:
1.ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρώην Δήμου Αγίου Δημητρίου
2. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Πρώην Δήμου Δωδώνης
3. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πρώην Δήμου Σελλών
Για να παραστούν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01- 2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/200

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 
12 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

1. Έλεγχος δικαιολογητικών της ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕΕ, για την υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού
δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του Τ.. Μελιάς» (105)
2. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων στη θέση «Μηλιά» Τ.Κ
Κρυφοβού για την ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοτικής έκτασης 8.000 τ.μ στη θέση «Μεγαλοχώραφο» ,τμήμα του υπ΄αριθμ. 300Α
τεμαχίου της Τ.Κ Κρυφοβού
4. Ψήφιση πιστώσεων
5. Ορισμός δικηγόρου
6. «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016»
7. Διακοπή μίσθωσης γραφείου Α-11 Ν. Ζέρβα 4-6 κληροδοτήματος Νικ. Δημήτρη 21-10-2013 μίσθωση ( ΘΑΝΟΣ ΠΕΠΠΑΣ και
ΡΕΜΕΝΤΖΟ ΕΠΕ
8. Αίτημα για συστέγαση της εταιρείας ΠΑΣΗΠΕΙΡ6ΤΙΚΗ με εταιρεία ΡΕΜΕΝΤΖΟ ΕΠΕ στο γραφείο Α-12
9. Ψήφιση πιστώσεων του κληροδοτήματος Σπυρίδωνα Τζώρτζη Τ.Κ. Αρτοπούλας, Αγίου Ανδρέα, Μπαουσιών –Μπεστιάς
εκπλήρωση σκοπού.
    Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016 09:53

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20-09-2016

    Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 20 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
     Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι από την Παρασκευή 16-9-2016 και μέσα σε επτά (7) ημέρες θα πρέπει να επανυποβληθεί το αίτημα προέγκρισης υπογραφής σύμβασης του έργου Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του Τοπικού Διαμερίσματος Μελιάς
1. Τροποποίηση της αριθμ. 136/2016 απόφασης της Οικον.
Επιτροπής
2. Ανάκληση της αριθμ. 144/2016 προηγούμενης απόφασής μας και
εκ νέου ψήφιση
3. Ορισμός δικηγόρου
4. Ορισμός δικηγόρου
5. Ορισμός δικηγόρου
6. Ορισμό δικαστικού επιμελητή

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού Εδάφους του έργου: ιαπλάτυνση- βελτίωση κεντρικού δρόμου Τ.Κ Κωστάνιανης.
2. Ψήφιση πιστώσεων
3. Ορισμός δικηγόρου
4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοτικής έκτασης 4.000 τ.μ ,τμήμα του υπ΄αριθμ. 506 Β τεμαχίου της Τ.Κ
Κρυφοβού
5. ΄Ελεγχος δικαιολογητικών για την Οικονομική ενίσχυση μαθητών – φοιτητών- σπουδαστών για το Σχολικό έτος 2014-2015
κληροδοτήματος Νικ. Δημήτρη

     Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα ευτέρα και ώρα 10,45 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1.«Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος «Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς Οινοπνευματωδών ποτών- επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος)» στoν Χήρα Βασίλειο του Παναγιώτη στην Τ.Κ Αβγού» αίτηση 15-7-2016
2. Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος «Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο Οινοπνευματωδών ποτών (Καφενείο)- επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού εμπορίου Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Παντοπωλείο)» στoν Πάντο Γεώργιο του Ματθαίου» στην Τ.Κ Πολυγύρου αίτηση 24-5-2016
3. «Χορήγηση άδειας Μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Καφενείο» της Ασημίνας Σεργιάτου του Θεοδώρου στην Τ.Κ Δωδώνης

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την
22 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του Τοπικού
Διαμερίσματος Μελιάς (Ε.Τ.Π.Α
2. ΄Εγκριση τοπογραφικής μελέτης « Εμπλουτισμός δεξαμενής υδροδότησης οικ. Δωδωνούπουλης
3. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: «Βελτίωση δρόμου προς Οικισμό Σπιθάρι Τ.Κ
Μουσιωτίτσας»
4. Συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού Εδάφους του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες-Βελτίωση δημοτικών οδών Τ.Κ Αγίας
Αναστασίας και οικισμού Ζωοδόχου Πηγής
5. Συζήτηση επί αιτήσεως Νικ. Μπαδήμα παραίτηση από το ακίνητου κληροδοτήματος Νικ. Δημήτρη

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21 του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10,15 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
«Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για ιακοπή λειτουργίας παιδικών χαρών Δήμου Δωδώνης»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
την 13 του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 

1. Έλεγχος δικαιολογητικών της Κ-ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε, για την υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Βελτίωση δρόμου προς τοποθεσία “Σπιθάρι” Τ.Κ Μουσιωτίτσας
2. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων Τεχνικού Προγράμματος οικον. έτους 2016
3.Ψήφιση πιστώσεων

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5 του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9,30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του Τοπικού
ιαμερίσματος Μελιάς».
2. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Παρδαλίτσσας.
3. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την
προστασία του Αρχαιολογικού χώρου ωδώνης.
4. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας ΒΕΛΤΙ/ΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ “ΣΠΙΘΑΡΙ” Τ.Κ ΜΟΥΣΙ/ΤΙΤΣΑΣ.
5. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας ΒΕΛΤΙ/ΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΑΝΑΙ/Ν Τ.Κ. ΤΕΡΟΒΟΥ.
6. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Κοιν. Καταστήματος Τ.Κ Αρτοπούλας.
7. Αναθέσεις μελετών.
8. Αναθέσεις έργων.
9. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016.
10. Τροποποίηση της αριθμ. 74/2016 απόφασης έγκρισης ισολογισμoύ κληροδοτήματος Νικ. ημήτρη οικον. έτους 2015.
11. Τροποποίηση της αριθμ. 75/2016 απόφασης έγκρισης ισολογισμoύ κληροδοτήματος Σπ. Τζώρτζη οικ. έτους 2015.
12. Τροποποίηση της αριθμ. 76/2016 απόφασης έγκρισης ισολογισμoύ κληροδοτήματος Θεοχάρη Ζηκίδη οικ.έτους 2015.
13. Ψήφιση πίστωσης 111,23€ για πληρωμή εφημερίδας ανακοίνωση κληροδοτήματος Νικ. Δημήτρη .

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120