Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 11:49

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-02-2020

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17 την του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Λύση σύμβασης με Κυνηγητικό Σύλλογο Ιωαννίνων για Ορεινό Καταφύγιο Ολύτσικας.
2. Εξειδίκευση πιστώσεων (εκδηλώσεις- τοπικές γιορτές του Δήμου )
3. Ορισμός δικηγόρου (αγωγή Ρούκα Αριστέα- Τρίχα Ελένης- Σιόντη Βασιλικής και Αρβανίτη Αικατερίνης ) δικάσιμος 4-3-2020
4. Ορισμός δικηγόρου ( Συμβούλιο Επικρατείας Δάσος Μελιάς 27-05-2020)
5. Ορισμός Δασολόγου για σύνταξη γνωμοδότησης (άδεια υλοτομίας του ιδιόκτητου δάσους στη θέση «Γκρόμπα» Λαγιώτισσας )
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020