Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 07:08

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 16-01-2020

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι θα πρέπει να γίνει κατακύρωση του διαγωνισμού και να υπογραφεί ή σύμβαση με τον ανάδοχο για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των αυτοκινήτων μηχανημάτων κ.λ.π οικον. έτους 2020 και να εγκριθούν τα πρακτικά των συνεχιζόμενων έργων για την ολοκλήρωση τους.

1. Έγκριση πρακτικού IΙ διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου οικον. έτους 2020

2. Επικύρωση ή μη πρακτικού Ι του έργου: Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Μελιγγών και Μαντείου

3. Επικύρωση ή μη πρακτικού Ι του έργου: Αντικατάσταση στέγης παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ραβενιων

4. Επικύρωση ή μη πρακτικού Ι του έργου: Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Κωστάνιανης και Δωδώνης


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ