• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση για Εκτελεστική Επιτροπή στις 28-01-2019
Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 08:42

Πρόσκληση για Εκτελεστική Επιτροπή στις 28-01-2019

Έχοντας υπόψη μας τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα γίνει στο Γραφείο του Δημάρχου την 28ην του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                                                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

Κοινοποίηση: 1. Χρήστο Αν. Ζούπα Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ

3.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΗΡΑΣ

4. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα 1 ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Δωδώνης για την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό

Εισηγητής : Χρήστος Ντακαλέτσης Δήμαρχος

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech