Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 03 Ιουλίου 2018 05:03

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στης 06-07-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 6ην του µηνός Ιουλίου του έτους 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

1. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για την Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2018.

2. Ψήφιση πιστώσεων.

3. Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας εκµίσθωσης Νερόµυλου (Νεροτριβής) στη θέση «Μύλοι» Τ.Κ Θεριακησίου

4. Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας εκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης στη θέση «Μεσούρα» 2.128,00 τ.µ Τ.Κ Μουσιωτίτσας

5. Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας εκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης 1.413,30 τ.µ εντός οικισµού Τ.Κ Πέρδικας

6. Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισµού για «∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011)»