• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 31-01-2017
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017 05:36

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 31-01-2017

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 31ην του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87


1. Επικύρωση της αριθµ. 5/2017 απόφασης ∆ηµάρχου (ανάθεση εργασιών αποχιονισµού)

2. ΄Εγκριση τοπογραφικής αποτύπωσης και οριοθέτησης οδού στην Τ.Κ Κρυφοβού

3. ΄Εγκριση µελέτης αποτύπωσης ρέµατος από γέφυρα Εγνατίας οδού έως γέφυρα Χελιµόδι.

4. Ορισµός δικηγόρων (ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 5 Απριλίου 2017 κοιν Κουµαριάς αναίρεση της 53/2010 απόφασης Εφετείου Ιωαννίνων)

5. ∆ιακοπή εκµίσθωσης Κοιν. Καταστήµατος (Α-10) κληροδοτήµατος Νικ. ∆ηµήτρη από Γιαννάκη Σπύρο

6. Σύνταξη προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 κληροδοτήµατος Θεοχάρη Ζηκίδη.

7. Σύνταξη προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 κληροδοτήµατος Νικολάου ∆ηµήτρη.

8. Σύνταξη προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 κληροδοτήµατος Σπ. Τζώρτζη.

9. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για την Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2017

10. Επικύρωση- κατακύρωση διαγωνισµού για ην προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών οικον. έτους 2017

11. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόµενων έργων – εργασιών- µελετών

12. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας εκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης 9.5 στρεµµάτων στην Τοπική Κοινότητα Μουσιωτίτσας ,τµήµα του υπ΄αριθµ. 273 τεµαχίου χέρσου κοινού διανοµής 1961»

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech