Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020 14:52

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών στις 27-07-2020

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ 1 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/τ.Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού COVID-19…» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α'), αλλά και την υπ΄ αριθμόν 163/3382/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει «κεκλεισμένων των θυρών» την 27ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

 

H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ον: Συζήτηση εγγράφου της ΤΕΡΝΑ – Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με θέμα: «Παραχώρηση εργοταξιακού χώρου Πέρδικας» Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ον: Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου Δωδώνης Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ον: Ορισμός δημοτικών εκτάσεων για υλοτόμηση και κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων των Κοινοτήτων του Δήμου μας Εισηγητής: Γιαννάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ον: Νέα σύμβαση για το φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου με χρήση του εναερίου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ον: 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2020 Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ον: Συζήτηση αίτησης Τζίμα Ιωάννη του Θεοδώρου κατοίκου Αβγού για την παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του αθλητικού σωματείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 Εισηγητής: Χήρας Βασίλειος Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ον: Συζήτηση αιτήματος ΤΟΕΒ Άνω Ρου Αχέροντα με θέμα την Δωρεάν παραχώρηση έκτασης στην Κοινότητα Σιστρουνίου για χρήση και εγκατάσταση Φωτοβολταικής Μονάδας για τις ανάγκες του αντλιοστασίου. Εισηγητής: Γιαννάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ον: Άνοιγμα άτοκου τραπεζικού λογαριασμού για το έργο MILESTONES III – Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development. Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ον: Παραχώρηση τμήματος του υπ΄ αριθμόν 281 αγροτεμαχίου διανομής Κρυφοβού για την δημιουργία δρόμου πρόσβασης στην υπό ίδρυση πτηνοτροφική μονάδα ιδιοκτησίας; Ζαρκάδα Χρυσάνθης, σύμφωνα με σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα Εισηγητής: Γιαννάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ον: Κατανομή πιστώσεων 2019 -2020 από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος –Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Δωδώνης

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020 14:57

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech