Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 08:10

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 31-01-2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 31ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

H Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Κοινοποίηση: 1. Σταύρο Χορέβα Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης 2. Χρήστο Αν. Ζούπα Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 3. Οικονομική - Τεχνική υπηρεσία για τις δικές τους ενέργειες 4. Γεώργιο Ναούμ Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης να παραστεί στην συνεδρίαση με τους φακέλους των θεμάτων που συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. 5. Προέδρους –Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για ενημέρωσή τους και ανάρτηση στις Τοπικές Κοινότητες(δια των Γραμματειών των Δημοτικών Κοινοτήτων)

Συνημμένα Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Ανακοινώσεις – Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο Θέμα

1ον: Αποδοχή των όρων της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Αποκατάσταση ιστορικού κτηρίου Γιαννοπλάτειου Σχολής Μελιγγών και περιβάλλοντος χώρου» και με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011360841 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στη Δράση 19.2.4.5. Εισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης Θέμα

2ον: Συζήτηση Μ.Π.Ε. για το έργο «ΙΔΡΥΣΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 4.000 ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΦΟΒΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ, Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ » Εισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης Θέμα

3ον:Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/1981 για το Οικον. έτος 2020 Εισηγητής: Νικόλαος Λώλος Αντιδήμαρχος Θέμα

4ον: Κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας Τοπικού Συντονιστικού οργάνου του Δήμου Δωδώνης Εισηγητής: Βασίλειος Χήρας Αντιδήμαρχος Θέμα

5ον: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων(που έχουν ανατεθεί με τον Ν. 3669/2008 ) - εργασιών κ.λ.π για το οίκον. έτος 2020 Εισηγητής: Βασιλείου Πέτρος Αντιδήμαρχος Θέμα

6ον: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το οικον. έτος 2020. Εισηγητής: Νικόλαος Λώλος Αντιδήμαρχος Θέμα

7ον: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το οικον. έτος 2020. Εισηγητής: Νικόλαος Λώλος Αντιδήμαρχος Θέμα

8ον: Συγκρότηση Τοπικής Ομάδας URBACT (Urbact Local Group – ULG) του Δήμο Δωδώνης στα πλαίσια υλοποίησης του δικτύου INT-HERIT του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III. Εισηγητής: Μαρία Μπουκουβάλα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα

9ον : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Εισηγητής: Βασίλειος Χήρας Αντιδήμαρχος Θέμα

10ον : Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Δωδώνης Οικον. Έτους 2020 Εισηγητής: Βασιλείου Πέτρος Αντιδήμαρχος

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 08:15

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech