Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 12:12

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 85 /2017

Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017.

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 12:10

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 84 /2017

Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2016 των «Σχολικών Επιτροπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης » του Δήμου μας.

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 12:02

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 83 /2017

     

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 29/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με θέμα «Ανάκληση της υπ. αρ. 4/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου» με ταυτόχρονη ανάκληση και της υπ΄ αριθμόν 19/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από το υπ΄ αριθμόν 43966/30-03-2017 σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 12:02

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 82 /2017

     Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δωδώνης ως εταίρου στην υποβολή πρότασης στη 2η φάση του δικτύου «INT-HERIT – Implementation Network of Heritage Strategies in small and medium-sized European cities» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
URBACT III.

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 11:58

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 81 /2017

Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης των έργων: 

α)«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΑΝΑΙΩΝ Τ.Κ ΤΕΡΟΒΟΥ»                

β) «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Λιβάδι Βρυτζάχας»

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 11:53

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 80 /2017

     Έγκριση τευχών δημοπράτησης της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος/
τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού Δήμου Δωδώνης»

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 11:49

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 79 /2017

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση- Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κρυφοβού» 

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 11:48

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 78 /2017

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση- Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μολυβαδιάς»

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 11:47

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 77/2017

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Αβγού»

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2017 13:07

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 76 /2017

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Επέκταση-Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνοικισμού Ποταμιάς ΤΚ
Κουκλεσίου»

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120