Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 10:00

Αριθ. Απόφασης 37/2019

 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποπεράτωση σχολικού κτιρίου Τ.Δ Σενίκου»