Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 15:59

237.2018

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και συμπλήρωση χρηματοδότησης από ιδίους πόρους του Δήμου Δωδώνης.