Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 09:07

233.2018

Έγκριση της αίτησης στήριξης και του φακέλου του έργου: «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών» για υποβολή στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, κωδ. ΟΠΣΑΑ 19.2.4.1_1/Μ2998829, στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2., Δράση 19.2.4.