Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 09:06

232.2018

Έγκριση της αίτησης στήριξης και του φακέλου του έργου: «Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου Γιαννοπλάτειου Σχολής Μελιγγών και περιβάλλοντος χώρου» για υποβολή στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», κωδ. ΟΠΣΑΑ 19.2.4.5_1/Μ2998829, στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2., Δράση 19.2.4.