Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:08

207.2018

 Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 157/31-72018 απόφασης του Δημάρχου Δωδώνης με θέμα: «Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας: «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν. 3979/2011»