• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 09:45

Αριθ. Απόφασης 291/2017

Ψήφιση του προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου ∆ωδώνης οικονοµικού έτους 2018
Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 09:38

Αριθ. Απόφασης 289/2017

Πρόσληψη προσωπικού είκοσι(20) ατόμων μέχρι πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012
Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 09:37

Αριθ. Απόφασης 288/2017

Πρόσληψη προσωπικού  ΙΔΟΧ με διάρκειας έως δύο(2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  αναγκών.
Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 09:36

Αριθ. Απόφασης 287/2017

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου
Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 09:35

Αριθ. Απόφασης 286/2017

Αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος και χορήγηση τους σε εργαζομένους του Δήμου για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 
Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 09:34

Αριθ. Απόφασης 285/2017

     Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 70/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δωδώνης του οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η διαφορά που προκύπτει εξ αυτών, από τον προϋπολογισμό του οικείου Δήμου, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012»
Σελίδα 1 από 188

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech